ATELIER

ATELIER projekta eksperti piedalās pieredzes apmaiņas vizītē un ekspertu apmācībās Amsterdamā

Ziņas

2021. gada 4.-6. oktobrī RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra” pārstāvji piedalījās ES pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis-2020 finansētā projekta “Uz iedzīvotāju iniciatīvu balstīta viedu pilsētu attīstība (ATELIER)” pieredzes apmaiņas vizītē un projekta ieviešanā iesaistīto ekspertu apmācībās par pozitīvas enerģijas apkaimju (positive energy districts – PED) primārās enerģijas un energobilances aprēķinu veikšanu, iedzīvotāju iesaistes labo praksi un ATELIER projekta ietvaros plānotās vietējās inovāciju ekosistēmas (PED Innovation ATELIER) izveides aktuālajiem jautājumiem. Vizīti un apmācības organizēja ATELIER projekta partneris Amsterdamas Lietišķo zinātņu universitāte (Hogeschool van Amsterdam).

ATELIER projekta sanāksmes atklāšanā Hanss Rolands Pūlmans (Hans Roeland Poolman, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) dalījās pieredzē par Amsterdamas pilsētā īstenotā projekta “Iekļaujoša nākotnes enerģijas platforma vietējām kopienām” (Local Inclusive Future Energy (LIFE) City Platform) rezultātiem. Viedai enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma plānošanai projekta ietvaros Amsterdamas pilsētas ArenApoort apkaimei ir izstrādāts digitālais dvīnis jeb apkaimes digitālais modelis, kas atspoguļo apkaimes esošo un plānoto apbūvi un enerģētikas infrastruktūru, tostarp, uzstādītos saules paneļus, siltumsūkņus, mobilitātes punktus un elektromobilitātes uzlādes stacijas. Projektā paredzēts izveidot elektrotīklam draudzīgu, vietējo kopienu iekļaujošu ekosistēmu, kas apkaimes līmenī veicina pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem. Ar digitālā dvīņa palīdzību ir iespējams veikt dažādus eksperimentus un simulācijas, piemēram, modelēt elektroenerģijas cenu un tarifu izmaiņu ietekmi vai ilgtspējīgu enerģijas ražošanas risinājumu integrēšanu kopējā energosistēmā. Ar šādu simulāciju palīdzību ir iespējams apkaimes mērogā  sekmīgāk pārvaldīt gan energoresursu pieprasījumu un piedāvājumu, gan vietējo energoapgādes tīklu. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

Lai ATELIER projekta partnerpilsētas, tostarp Rīga, varētu izstrādāt konceptuālus risinājumus pozitīvas enerģijas apkaimju izveidei, ekspertu apmācību ietvaros projekta partneri apguva zināšanas par aprēķinu veikšanu energosistēmas esošās situācijas novērtēšanai apkaimes līmenī - elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu pa energoresursu veidiem (dažādi fosilie un atjaunojamie energoresursi), apkaimei nepieciešamo energoresursu apjomu, uz vietas saražotās enerģijas un piegādājamās enerģijas apjomus u.c. parametrus, kas nepieciešami optimālu energoapgādes scenāriju modelēšanai ar mērķi līdzsvarot apkaimes energosistēmu.

Apmācību ietvaros tika organizēta interaktīva darbnīca par iedzīvotāju un citu pozitīvas enerģijas apkaimju attīstībā ieinteresēto pušu proaktīvu un rezultatīvu iesaisti pozitīvas enerģijas apkaimju koncepta īstenošanā. Projekta partneri definēja dažādu sabiedrības grupu iesaistes mērķus un prioritizēja tos, diskutēja par rīcībām kā izvirzītos mērķus sasniegt. “World Cafe” formātā tika organizētas diskusijas par vietējās inovāciju ekosistēmas, kurā pārstāvētas katras projektā pārstāvētās pilsētas pašvaldības struktūrvienības, zinātniski pētnieciskās institūcijas, eksperti, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un aktīvie iedzīvotāji, izveidi ATELIER projekta partnerpilsētās un ar to saistītajiem izaicinājumiem. ATELIER projekta ieviešanas gaitā vietējā inovāciju ekosistēma līdzdarbosies viedu un inovatīvu risinājumu izstrādē pilsētas enerģētikas sistēmas līdzsvarošanai un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai.

Pieredzes apmaiņas nolūkos Amsterdamas pilsēta noorganizēja Schoonschip kopienas apmeklējumu.  Schoonschip ir ilgtspējīga energokopiena - ekosistēma, kas veidota, strikti ievērojot aprites ekonomikas un bioloģiskās daudzveidības pamatprincipus un sastāv no 46 mājsaimniecībām, kas apdzīvo 40 ēkas. Visas kopienas ēkas izvietotas uz peldošiem pontoniem atvērtā ūdenstilpnē. Kopiena tika projektēta ar mērķi iekļauties pilsētas ekosistēmā, pilnībā izmantojot vietējos enerģijas un ūdens resursus, atkārtotas ūdens izmantošanas, atkritumu šķirošanas un pārstrādes principus. Kopienas izveidei un ēku būvniecībai bija nepieciešami vairāk kā 10 gadi un tā nebūtu iespējama bez vietējo iedzīvotāju aktīvas līdzdalības. Lai izstrādātu kopienas vīziju, vietējie aktīvisti organizēja sabiedrības līdzdalības pasākumus, kuros tika iegūts un apkopots iedzīvotāju redzējums par ilgtspējīgu kopienu uz ūdens. Katrai no kopienas ēkām tika aprēķināts potenciālais enerģijas patēriņš un izvirzīti mērķi energopatēriņam, kas nepieciešams telpu apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un mājsaimniecības elektroierīcēm. Galvenie kopienas ilgtspējas mērķi ir sekojoši:

  • 100%  siltumenerģija un karstā ūdens sagatavošana no atjaunīgiem energoresursiem, uzstādot 30 gaisa un ūdens siltumsūkņus;
  • 100% elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem, uzstādot 500+ saules paneļus;
  • 100% lietus un sadzīves notekūdeņu un organisko atkritumu pārstrāde;
  • ūdens resursu pašpietiekamība, izmantojot lietusūdeni vakuuma tualešu skalošanai un augu laistīšanai.

Tika apmeklēta arī ATELIER projektā izvēlētā Amsterdamas pilsētas pilotteritorija, kas sastāv no ēku grupām Poppies un Republica un pašlaik ir būvniecības procesā. Abas ēku grupas tiek būvētas, balstoties uz pozitīvas enerģijas apkaimes principiem - ēkās pozitīvu enerģijas bilanci paredzēts sasniegt, līdzsvarojot ēkas ventilāciju ar rekuperācijas procesā atgūto siltumenerģiju no sadzīves notekūdeņiem, kā arī dažādiem energoefektīviem risinājumiem elektroenerģijas patēriņa samazināšanai. Turklāt pašpatēriņam uz vietas tiks ražota elektroenerģija, izmantojot atjaunīgos energoresursus.

Projekta ekspertu apmācības tika organizētās ABN AMRO bankas jaunajā ēkā CIRCL, kas projektēta un būvēta pēc aprites ekonomikas un ilgtspējas principiem un ir atzīta par apritīgāko ēku gan Nīderlandē, gan pasaulē. Ēkas būvniecībā izmantoti tikai pārstrādāti celtniecības materiāli un integrētas inovatīvas tehnoloģijas energopatēriņa samazināšanai un atjaunīgo energoresursu izmantošanai.   

Amsterdama ir viena no vadošajām pilsētām Eiropā ceļā uz klimatneitralitāti, tostarp, sistemātiskas pārejas uz atjaunīgiem energoresursiem īstenošanā, tādēļ ATELIER projekta ekspertu dalība pieredzes apmaiņas vizītē sniedza jaunas zināšanas un idejas “Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam" pilnveidošanai, energokopienu veidošanai Rīgas pilsētas apkaimēs, kā arī iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai klimatneitrālas pilsētvides veidošanā.

ATELIER projekta mērķi ir veicināt klimatam draudzīgu enerģijas apriti Eiropas pilsētās, pilnveidojot pilsētu iedzīvotāju energoresursu izmantošanas paradumus, rosinot izvēlēties atjaunīgos energoresursus un energoefektīvas tehnoloģijas, veicinot atjaunīgo energoresursu pašražošanu pašpatēriņam, veidojot aktīvas, energoefektivitātes jautājumos izglītotas iedzīvotāju kopienas un tādējādi sekmējot energoefektīvas un klimatneitrālas pilsētvides attīstību.