URGE

Aicinām iesaistīties apritīgas būvniecības vadlīniju izstrādē

Ziņas

Pēdējo 50 gadu laikā ir teju četrkāršojies ik gadu pasaulē iegūto pirmreizējo materiālu apjoms, un šobrīd tas ir pārsniedzis 100 miljardu tonnu gadā. Vairāk nekā 90 % no tā nonāk atkritumu poligonos (https://www.circularity-gap.world/2022). Būvniecība un ēku sektors Eiropas savienībā patērē pusi no visiem pirmreizējiem resursiem un rada trešo daļu no visiem atkritumiem (https://ec.europa.eu/environment/levels_en). Lai saudzētu resursus, samazinātu izmešu daudzumu un atkritumu apjomu, ir būtiski piemērot aprites ekonomikas* principus būvniecībā.

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” piedāvā iepazīties ar pirmo redakciju Vadlīnijām apritīgai būvniecībai un sniegt savas atsauksmes un ieteikumus dokumenta pilnveidošanai, aizpildot aptaujas anketu.

Vadlīnijas paredzētas septiņām ar būvniecības jomu saistītām mērķa grupām:
1) Īrnieki, iedzīvotāji un citi ēkas lietotāji, ēku pārvaldnieki un īpašnieki
2) Ēku dizains – inženieri un arhitekti
3) Būvnieki
4) Būvizstrādājumu ražotāji
5) Ēku nojaukšanas komandas
6) Investori, attīstītāji un apdrošinātāji
7) Valdība / reglamentējošās institūcijas / pašvaldības iestādes

* Aprites ekonomika ir ražošanas un patēriņa modelis, kas ietver esošo resursu atkārtotu izmantošanu, atjaunošanu un pārstrādi. Tā ir materiālu un citu resursu vērtības saglabāšana pēc iespējas ilgāk. Jaunu produktu ražošanā un ēku būvniecībā tiek izmantoti ne tikai ilgtspējīgi un otrreizējie materiāli, bet arī adaptīva dizaina, dizaina demontāžai un citi principi, tādējādi atkritumu rašanās tiek samazināta līdz minimumam un tiek būtiski pilnveidota to pārstrāde. Tādā veidā tiek pagarināts resursu aprites cikls un samazināts resursu patēriņš.

Aprites ekonomika ir ekonomikas modelis, kas nozīmē, ka tās īstenošanai nepieciešama sistēmiska pieeja un visu pušu sadarbība. Ēku dzīves cikls ir garš un tajā piedalās ļoti daudz dalībnieku – katram no tiem ir sava loma pilnvērtīgai aprites ekonomikas principu īstenošanai. Līdzīgi kā šobrīd lineārajā ekonomikas modelī (iegūsti-saražo-patērē-izmet) mēs visi (pārsvarā) darbojamies saskaņā ar tās noteikumiem un izmantojot attiecīgu infrastruktūru. Taču līdzšinējā pieeja drīz vairs nespēs nodrošināt pasaules iedzīvotāju vajadzības, tāpēc pārmaiņas ir nepieciešamas pēc iespējas drīzāk.

Vadlīnijas izstrādātas projekta “Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā (URGE)” ietvaros. Šī projekta mērķis ir zināšanu pārneses un pieredzes apmaiņas procesā gūt zināšanas un izstrādāt integrētu rīcības plānu aprites ekonomikas principu ieviešanai būvniecībā Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.