Energoefektivitāte

Saules paneļu izvietošana Rīgā

Ziņas

Pieaugot elektroenerģijas cenām, aizvien vairāk Rīgas iedzīvotāju interesējas par saules paneļu uzstādīšanu. Tāpēc Pilsētas attīstības departaments ir apkopojis informāciju par šo iekārtu izvietošanu un saskaņošanas kārtību Rīgā.

Kas ir saules panelis?

Saules panelis ir rūpnieciski ražota un lietošanai gatava elektroiekārta, kas jāuzstāda un jāekspluatē atbilstoši ražotāja izstrādātajai instrukcijai, ievērojot visus elektrodrošības un ugunsdrošības pasākumus gan uzstādīšanas, gan ekspluatācijas laikā. Saules paneļus ir jāatšķir no saules elektrostacijām, kas tiek klasificētas kā otrās grupas inženierbūves. Tām ir cita saskaņošanas kārtība.

Kur drīkst izvietot saules paneļus?

Saules paneļus iespējams izvietot gan uz ēkas, gan arī uz zemes. Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), saules paneļus var izvietot visās teritorijās, ja tas nerada negatīvu ietekmi uz kultūrvēsturiskajām vērtībām, vides kvalitāti un aizsargājamām dabas vērtībām. Ēkas īpašniekam ir arī pienākums ievērot Rīgas teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma prasības.

Ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (RD PAD) nav nepieciešams saskaņot iekārtu izvietošanu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, ja tos izvieto:

 • uz iekšpagalma fasādes;
 • jumta, kas nav vērsts pret publisku ārtelpu.

Uz ēkas ielas fasādes vai uz jumta saules paneļus drīkst izvietot, ja tiek pielietoti arhitektoniski paņēmieni, respektēta ēkas arhitektoniskā stilistika un risinājumi nepasliktina būves arhitektonisko veidolu.

Ja nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, pastiprināt nesošās konstrukcijas, izbūvēt jaunus inženiertīklus, tad piemērojams būvniecības regulējums atkarībā no plānotajiem būvdarbiem.

Saules paneļa, neatkarīgi no skaita un jaudas, uzstādīšanai uz zemes nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija, taču par būvdarbiem tiks uzskatīti darbi saistībā ar šo paneļu darbībai nepieciešamā ārējā inženiertīkla izbūvi.

Kādi priekšdarbi veicami?

Pirms saules paneļu izvietošanas ir svarīgi:

 1. Saprast, vai uz ēkas jumta konstrukcijas ir paredzētas papildus slodzei. Tāpēc pirms iekārtu izvietošanas ēkas īpašniekam ir jāveic ēkas tehnisko apsekošanu, lai noskaidrotu jumta konstrukciju nestspēju. Ja nepieciešama nesošo konstrukciju pastiprināšana, darbi veicami, pamatojoties uz izstrādātu būvprojektu. Ēkas pārbūvei nepieciešamie dokumenti noteikti Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” .
 2. Saprast, vai iekšējā inženiertīkla ierīkošana nepazemina ēkas konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību. Proti, urbuma diametrs ēkas nesošajās konstrukcijās vai elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m un urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi.
 3. Ja ierīkojot iekšējo inženiertīklu tiek pazemināta ēkas konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība, atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai iesniedzams paziņojums par būvniecību, kam pievienots konstruktīvā mezgla risinājums, ko izstrādā būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā.
 4. Atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 338. punktam, saules paneļu izvietošana uz jebkuras fasādes un jumta Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā ir jāsaskaņo ar RD PAD. Lai to paveiktu, jāizpilda iesniegums par iekārtu izvietošanu uz ēkas fasādes/jumta (RD PAD tīmekļa vietne, sadaļa “Veidlapas”, apakšsadaļa “Ēku vienkāršotie procesi”). Iesniegumi elektroniski jāparaksta un jānosūta uz e-pasta adresi: pad@riga.lv vai arī jāiesniedz klātienē.
 5. Atbilstoši 360. punktam, saules paneļu izvietošana uz ielas fasādes (arī uz jumta) pārējā RTIAN Rīgas teritorijā ir jāsaskaņo ar RD PAD. Lai to paveiktu, jāizpilda iesniegums par iekārtu izvietošanu uz ēkas fasādes/jumta (RD PAD tīmekļa vietne, sadaļa “Veidlapas”, apakšsadaļa “Ēku vienkāršotie procesi”). Iesniegumi elektroniski jāparaksta un jānosūta uz e-pasta adresi: pad@riga.lv vai arī jāiesniedz klātienē.
 6. Ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis, atrodas tā aizsargjoslā vai pieminekļa teritorijā, ir jāvēršas arī Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē pēc saskaņojuma.

Saules paneļu izvietošanas principi

 • Neizkārtot iekārtas pavirši vai neregulāri un izvērtējot iekārtu iespējamo novietojumu ņemt vērā ēkas arhitektūras stilu un īpatnības.
 • Izmantot arhitektoniskos paņēmienus iekārtu noformēšanā, samazinot to negatīvo ietekmi uz pilsētas siluetu, jumtu ainavu un dzīvojamās vides vērtībām apkārtnē, kā arī nepasliktinot ēkas arhitektonisko veidolu.
 • Saules paneļa ģeometrisko figūru pielāgot jumta ģeometrijai.
 • Salāgot saules paneļa rāmja toni ar jumta seguma krāsu toni.
 • Iespēju robežās samazināt saules paneļu redzamību no publiskās ārtelpas.