Darba grupas

 

ES starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020. gadam projekta “Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā “URGE”” mērķis ir gūt zināšanas un izstrādāt integrētu rīcības plānu aprites ekonomikas1 principu ieviešanai būvniecības, t.sk., ilgtspējīgas renovācijas nozarē Rīgas pilsētas pašvaldībā. Projekta ietvaros ir izveidota Projekta vietējā darba grupa (URBACT Local Group) - iesaistīto/ieinteresēto pušu pārstāvju komanda, kas sniedz informāciju un atbalstu projekta partnerim (Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”) Integrēta rīcības plāna izstrādei. 

Projekta vietējās darba grupas mērķis ir identificēt problēmas, vienoties par prioritātēm un rast konkrētus risinājumus pārejai uz aprites ekonomiku. Projekta vietējās darba grupas dalībnieku galvenie uzdevumi ir savu zināšanu un kompetenču ietvaros sniegt priekšlikumus Integrēta rīcības plāna saturam un piedalīties diskusijās par aprites ekonomikas principu ieviešanu būvniecības un ilgtspējīgas renovācijas jomā Rīgas pilsētas pašvaldībā. 

ES starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020. gadam veicina jaunu zināšanu apguvi, pieredzes apmaiņu un labās prakses pārnesi ilgtspējīgas un integrētas pilsētu attīstības jomā saskaņā ar “Eiropa 2020” stratēģijas mērķiem, lai rastu risinājumus būtiskākajām pilsētu problēmām, iesaistot gan pašvaldību speciālistus, gan ieinteresētās puses.