Dialogi

https://balticsmartcity.com/

https://balticsmartcity.com/

Projekta “Dialogi” mērķis – sekmēt dialogu un nodrošināt zināšanu pārnesi viedo pilsētu jautājumos klimata pārmaiņu mazināšanai un vides ilgtspējas paaugstināšanai, kā arī pilnveidot konsorcija partneru kapacitāti liela mēroga infrastruktūras projektu iniciēšanai, izstrādei un finansējuma piesaistei.

Projekts ir daļa no Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI). EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību klimata jomā Eiropas Savienībā (ES), lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Projekta apraksts
Eiropas Savienības pašvaldībās tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība viedo risinājumu izstrādāšanai un integrācijai pilsētu infrastruktūrā. Balstoties uz Vācijas pieredzi viedo pilsētu ieinteresēto pušu dialoga attīstībā, projekta ietvaros tiks izveidota Baltijas valstu un Vācijas sadarbības platforma ar mērķi radīt priekšnoteikumus klimatam draudzīgu viedu pilsētu attīstībai.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta infrastruktūras jautājumiem, mobilitātei, enerģētikas un atkritumu apsaimniekošanas, kā arī ūdens pārvaldības jautājumiem un to integrācijai. Papildus nozaru politikai, projektā tiks aplūkoti viedu pilsētu pārvaldības (viedās pilsētas stratēģijas, procesi, struktūras un dalībnieki), uzraudzības un novērtēšanas jautājumi, kā arī zināšanu un labās prakses pārnese. Tiks organizēti četri dialogu cikli, pa vienam katrā no projektā iesaistītajām valstīm: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā.

Projekta partneri:
Pētniecības organizācija Adelphi (Vācija), Kauņas tehnoloģiskā universitāte (Lietuva), Rīgas enerģētikas aģentūra, Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra (Igaunija) un Steinbeis Ziemeļaustrumu tehnoloģiju pārvaldības pētniecības centrs (Vācija).

Projekta ieviešanas termiņi: 22.04.2020.-28.02.2021.

Projekta finansējums:
Projekts tiek finansēts no Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI). 

Kontakti:                                

Evita Riekstiņa
“Dialogi” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Ieva Kalniņa
“Dialogi” projekta koordinatore
e-pasts: kalnina.ieva@riga.lv