Privātuma politika

 

Pārzinis

Rīgas valstspilsētas pašvaldība*, kuru konkrētajā datu apstrādes gadījumā pārstāv tās iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra), Torņa iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67012444, e-pasts: rea@riga.lv

Datu aizsardzības speciālists

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, tālrunis 67012051, e-pasts: dac@riga.lv 

Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats.

Pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto funkciju (Aģentūras nolikums) vai pienākumu izpilde.

Apstrādājamie dati

Datu subjekta sniegtie dati un dati, kas saistīti ar datu subjekta izteiktā gribas izteikuma izpildes iespējamības izvērtējumu.

Dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu un definēti brīdī, kad šī piekrišana tiek dota (datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu tādā pat veidā kā tā dota, tai skaitā izmantojot oficiālos saziņas kanālus. Piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai atsaukumam. Atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma).

Datu ieguves avoti

Pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas.

Trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.

Datu saņēmējs

Pārzinis un pārziņa iestāžu pilnvarotās personas.

Uzraudzības, kontroles, tiesībaizsardzības un citas institūcijas.

Citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Datu glabāšanas termiņš

Saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un tiesību aktiem, kā arī ilgāk nekā pārziņa iestādes lietu nomenklatūrā vai tiesību aktos noteikts, ja tas nepieciešams pārziņa iestādes mērķu sasniegšanai.

Datu subjekta tiesības

Iesniegt iesniegumu un saņemt informāciju par datiem, ko pārziņa iestāde par datu subjektu iegūst un glabā, ja vien tiesību akti nenosaka savādāk;

Pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, nepieciešamības gadījumā papildināšanu, vai apstrādes ierobežošanu;

Īstenot tiesības iebilst pret apstrādi, tai skaitā iebilst pret datu apstrādi, kas tiek veikta leģitīmo interešu ietvaros, ciktāl to paredz tiesību akti, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību;

Jebkurā laikā atsaukt savas sniegtās piekrišanas, kuras datu subjekts devis pārziņa iestādei. Atsaukums neietekmē apstrādi, kas veikta līdz atsaukumam, un ar piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un datu subjektam var nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā;

Iesniegt sūdzību par nelikumīgu datu subjekta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Fiziskas personas dati aģentūrā tiek apstrādāti šādos pamatdarbības procesos

Iesniegumu izskatīšanas un atbildes sagatavošanas un nosūtīšanas procesa nodrošināšana.

Līgumu sagatavošanas, noslēgšanas un izpildes procesa nodrošināšana.

Konsultāciju sniegšanas procesa nodrošināšana.

Sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas tikai tehniskās jeb funkcionālās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta:

 Nosaukums    Nolūks Glabāšanas termiņš
 VISITOR_INFO1_LIVE    Sīkdatni izmanto TouTube, lai novērtētu lietotāja joslas platumu lapās ar integrētiem YouTube videoklipiem 6 mēneši
 YSC  Sīkdatni izmanto TouTube, lai neļautu ļaunprātīgām vietnēm darboties lietotāja vārdā bez lietotāja ziņas sesijas laiks
 CONSENT  Sīkdatni izmanto Google, lai saglabātu lietotāja Google sīkdatņu piekrišanas preferences 6 mēneši
 NID / ENID  Sīkdatni (vienu vai otru) izmanto Google (kartes pakalpojumā) reklāmu rādīšanai, atkarībā no lietotāja Google sīkdatņu piekrišanas preferencēm 6 / 13 mēneši

 

Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā.

Sīkdatnes dzēst un mainīt sīkdatņu iestatījumus ir iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org

 

* Plašāka informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politiku