Privātuma politika

 

Pārzinis

Rīgas pilsētas pašvaldība, kuru konkrētajā datu apstrādes gadījumā pārstāv tās iestāde Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra), Mazā Jauniela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67012444, e-pasts: rea@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012051, e-pasts: dac@riga.lv.

Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats.

Pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto funkciju (http://rea.riga.lv/files/REA_nolikums_23_11_2010.pdf), vai pienākumu izpilde.

Apstrādājamie dati

Datu subjekta sniegtie dati un dati, kas saistīti ar datu subjekta izteiktā gribas izteikuma izpildes iespējamības izvērtējumu.

Dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu un definēti brīdī, kad šī piekrišana tiek dota (datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu tādā pat veidā kā tā dota, tai skaitā izmantojot oficiālos saziņas kanālus. Piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai atsaukumam. Atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma).

Datu ieguves avoti

Pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas.

Trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.

Datu saņēmējs

Pārzinis un pārziņa iestāžu pilnvarotās personas.

Uzraudzības, kontroles, tiesībaizsardzības un citas institūcijas.

Citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Datu glabāšanas termiņš

Saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un tiesību aktiem, kā arī ilgāk nekā pārziņa iestādes lietu nomenklatūrā vai tiesību aktos noteikts, ja tas nepieciešams pārziņa iestādes mērķu sasniegšanai.

Datu subjekta tiesības

Iesniegt iesniegumu un saņemt informāciju par datiem, ko pārziņa iestāde par datu subjektu iegūst un glabā, ja vien tiesību akti nenosaka savādāk;

Pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, nepieciešamības gadījumā papildināšanu, vai apstrādes ierobežošanu;

Īstenot tiesības iebilst pret apstrādi, tai skaitā iebilst pret datu apstrādi, kas tiek veikta leģitīmo interešu ietvaros, ciktāl to paredz tiesību akti, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību;

Jebkurā laikā atsaukt savas sniegtās piekrišanas, kuras datu subjekts devis pārziņa iestādei. Atsaukums neietekmē apstrādi, kas veikta līdz atsaukumam, un ar piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un datu subjektam var nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā;

Iesniegt sūdzību par nelikumīgu datu subjekta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Fiziskas personas dati aģentūrā tiek apstrādāti šādos pamatdarbības procesos

Iesniegumu izskatīšanas un atbildes sagatavošanas un nosūtīšanas procesa nodrošināšana.

Līgumu sagatavošanas, noslēgšanas un izpildes procesa nodrošināšana.

Konsultāciju sniegšanas procesa nodrošināšana.