Iepirkumi

 

RD REA 2021/3   Vīzijas un priekšlikumu par optimālu pārvaldības modeli sagatavošana zemu emisiju ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (ES Interreg BJR pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta "Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)” ietvaros)

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56554

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 17.05.2021 15:00        - Iepirkums izbeigts 

 

RD REA 2021/2 Izpēte par integrēta, zemu emisiju ūdenstransporta attīstības potenciālu un iespējām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (ES Interreg BJR pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta "Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)” ietvaros)

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56489

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 21.05.2021 12:00        - Iepirkums noslēdzies

 

RD REA 2021/4   Vīzijas un priekšlikumu par optimālu pārvaldības modeli sagatavošana zemu emisiju ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (ES Interreg BJR pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta "Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)” ietvaros)

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57323

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2021 15:00        - Iepirkums noslēdzies

 

 

 

Personu datu apstrāde

Pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Rīgas enerģētikas aģentūra informē, ka iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.