Iepirkumi

 

 

 

Iepirkumi

 

                                                             

 

Personu datu apstrāde

Pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Rīgas enerģētikas aģentūra informē, ka iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.