Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā (URGE)

www.urbact.eu/urge

www.urbact.eu/urge

Projekta “URGE” mērķis – gūt jaunas zināšanas un uzlabot būvniecības praksi pilsētas administratīvajā teritorijā ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm, kas pārstāv publisko un privāto sektoru; veicināt gan nozares speciālistu, gan sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu mājokļu būvniecību, apsaimniekošanu, renovēšanu un nojaukšanu, kā arī stimulēt lineārai ekonomikai raksturīgo paradumu maiņu uz ilgtspējīgu rīcību.

Projekts tiek īstenots ES starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020. gadam ietvaros atbilstoši prioritārajam mērķim “Atbalsts pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs”.

Projekta apraksts
Eiropas Pilsētu rīcības plānā par aprites ekonomiku (2018) secināts, ka ES pilsētām nav izstrādātas visaptverošas aprites ekonomikas stratēģijas vai rīcības plāni. Tikai atsevišķas Eiropas pilsētas ir uzsākušas pāreju uz aprites ekonomiku un izstrādājušas detalizētāku redzējumu par aprites ekonomikas ieviešanas procesu, apgūst jaunas zināšanas, eksperimentē un pilnveido kapacitāti aprites ekonomikas jomā. Turklāt būvniecības nozarē, kas ir resursu ietilpīga nozare un ir nozīmīgs izejvielu patērētājs (patērē 25% no visiem pirmreizēji iegūtiem resursiem), pastāv lielas atšķirības esošajās pilsētu zināšanās un pieredzē par aprites ekonomiku. Lai paātrinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu būvniecības nozarē, ir nepieciešami inovatīvi risinājumi, jauns politiskais redzējums, izmaiņas normatīvajā regulējumā un visu iesaistīto pušu cieša sadarbība.
Projekta ietvaros izstrādāts Integrēts rīcības plāns aprites ekonomikas ieviešanai būvniecības sektorā Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurā ietverti inovatīvi risinājumi aprites ekonomikas principu integrēšanai visos ēku būvniecības vai renovācijas cikla posmos. Tādējādi tiks nodrošināta būvniecības ilgtspēja, samazinot resursu patēriņu, atkritumu rašanos, CO2 emisijas, celtniecības un ekspluatācijas izmaksas un palielinot resursu efektivitāti. Tas tiks panākts, pārejot uz atjaunojamiem materiāliem un izejvielām, izmantojot elastīga, adaptīva un reģenerējoša dizaina principus u.tml.
Galvenie ieguvumi ir CO2 samazinājums, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku un pilnveidojot pilsētvides kvalitāti. Tas, kā pilsētas šodien risina savas pilsētas mājokļu vajadzības, noteiks pilsētu attīstību nākamajās desmitgadēs.

 


Projekta partneri:
Utrehta (Nīderlande); Kopenhāgena (Dānija); Minhene (Vācija); Granāda (Spānija); Prato (Itālija), Oestes reģions (Portugāle); Maribora (Slovēnija), Kavala (Grieķija).

Projekta ieviešanas termiņi: 02.09.2019.-07.08.2022.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais budžets – 748 494 EUR, tai skaitā, Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020. gadam finansējums – 568 927 EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 59 941 EUR, tai skaitā, Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020. gadam finansējums – 50 950 EUR.

Kontakti: 

Ieva Kalniņa
“URGE” projekta koordinatore
e-pasts: kalnina.ieva@riga.lv