Aģentūra

 

 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) kā patstāvīgi strādājoša pašvaldības iestāde izveidota ar Rīgas domes lēmumu 2007. gadā, Eiropas Savienības starptautiskās programmas „Sapratīga enerģijas izmantošana Eiropā” (Inteligent Energy – Europe) ietvaros.

Savu darbību tā uzsāka 2007. gada 15. maijā. 

REA izveidota sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai:
• energoapgādes un energoefektivitātes vadība un koordinācija Rīgas pašvaldībā;
• informācijas pieejamības nodrošināšana par minētajiem jautājumiem iedzīvotājiem.

Uzraudzību pār REA darbību īsteno Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja. 

REA galvenie darbības virzieni ir:

  • energoapgādes un energoefektivitātes ilgtermiņa koncepciju un programmu izstrāde un aktualizēšana, šo dokumentu ieviešanas organizēšana un uzraudzība;
  • līdzekļu piesaiste energoapgādes un energoefektivitātes jautājumu risināšanai no dažādiem investīciju fondiem nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • ēku energosertificēšana un ēku energoauditu organizēšana;
  • sabiedrības informēšana, konsultēšana un apmācība par enerģijas patēriņa samazināšanas jautājumiem.

2018.-2019. gadā REA vadībā tika īstenota pašvaldības programma “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai” ar mērķi uzlabot energoefektivitāti daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās un sniegt atbalstu to atjaunošanai.

Ieņemot aktīvu lomu Eiropas politikas izstrādē un projektu īstenošanā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu pilsētu attīstību un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, REA pēdējo gadu laikā piedalījusies vairāk nekā 20 starptautiskos projektos ilgtspējīgas pilsētu attīstības, ilgtspējīgas transporta un mobilitātes pārvaldības, energoefektivitātes, klimata pārmaiņu pārvaldības un citās jomās. REA bija koordinējošā institūcija Rīgas viedās pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna (SEAP) 2020. gadam izstrādē, šobrīd tā ir atbildīga par Rīgas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna (SECAP) 2030 izstrādi.

REA aktīvi pārstāv pilsētu tādos Eiropas sadarbības tīklos kā Pilsētas mēru pakts (Covenant of Mayors), Vietējās pašvaldības ilgtspējībai (ICLEI), Enerģētikas pilsētas (Energy Cities), Baltijas pilsētu savienība (UBC), Eurocities, GIZ, PVO Veselīgo pilsētu tīkls un citos, kā arī sadarbojas ar valsts un pašvaldību, privātām un nevalstiskām organizācijām, universitātēm un pētniecības centriem, lai dalītos ar pieredzi un īstenoto projektu rezultātiem enerģētikas, klimata un viedo pilsētu attīstības jomās.