MULTICLIMACT

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) projekts “Visaptveroša pielāgošanās klimata pārmaiņām: uzlabota pilsētvides noturība, iedzīvotāju un apbūvētas vides sagatavotība un reaģētspēja vides un klimata apdraudējumam” (MULTICLIMACT).

Klimata pārmaiņu rezultātā ekstrēmu dabas parādību (lietusgāžu, vējuzplūdu, karstuma un aukstuma viļņu u.c.) biežums un intensitāte palielinās, kas īpaši nelabvēlīgi ietekmē blīvi apbūvētu pilsētvidi. Tādēļ ir svarīgi jau pilsētvides plānošanas un apbūves projektēšanas laikā izstrādāt risinājumus pilsētvides pielāgošanai esošajiem un nākotnes klimata riskiem. Mūsdienu pilsētvidē apbūve vairs nav drošs patvērums pilsētas iedzīvotājiem, jo tā nav pietiekami aizsargāta pret klimata pārmaiņu izraisītiem riskiem. Tieši tādēļ ir svarīgi klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumus plānot jau agrīnās plānošanas stadijās.

Projekta mērķis - Rīgas valstspilsētas specifikai pielāgotas integrētas pieejas un daudzkritēriju analīzes instrumentu izstrāde un aprobēšana apbūvētas vides vispusīgai novērtēšanai dažādos mērogos (iedzīvotāji, ēkas, kvartāli, apkaimes, pilsēta kopumā), lai identificētu vietējos dabas un klimata pārmaiņu riskus, ar tiem saistīto apdraudējumu, kā arī uzlabotu pilsētvides gatavību un reaģētspēju uz šādu apdraudējumu visā apbūves dzīves ciklā.

MULTICLIMACT pieeja:

  • projektā tiks izmantoti jaunākie sasniegumi datu analītikā, modelēšanā un prognozēšanas tehnoloģijās, lai labāk paredzētu dabas un klimata apdraudējumus un reaģētu uz tiem;
  • projektā ieviešanā tiks iesaistīti eksperti no dažādām jomām, piemēram, arhitektūras, inženierijas, klimatoloģijas un katastrofu pārvaldības, lai nodrošinātu holistisku pieeju noturības veidošanai;
  • projekta ietvaros tiks nodrošināta sabiedrības informētība un līdzdalība, sniedzot iespēju vietējām kopienām aktīvi piedalīties savas pilsētvides aizsardzībā pret klimata pārmaiņu izraisītu apdraudējumu.

MULTICLIMACT projekta ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldībā vēsturiskai publiskā sektora ēkai (t.i., vienam no Rīgas Centrāltirgus paviljoniem) tiks izstrādāts un uzstādīts integrēts risinājums ēkas energoefektivitātes un noturības pret klimata pārmaiņām paaugstināšanai. Risinājums ietver:

  • inovatīva ēkas apkures, ventilācijas un dzesēšanas risinājuma izstrādi un ieviešanu: UPONOR augstas temperatūras dzesēšanas un zemas temperatūras apkures risinājums, kas pilnībā atbilst visām ēkas specifiskajām prasībām – mikroklimatam, kultūrvēsturiskajam kontekstam, normatīvajam regulējumam u.c., lai uzlabotu ēkas noturību pret klimata pārmaiņām, jo īpaši attiecībā uz augstām/zemām gaisa temperatūrām un specifiskiem nosacījumiem Rīgas Centrāltirgus darbībai (piemēram, produktu/preču piegāžu ķēdes un to specifika, produktu uzglabāšanas temperatūras režīmi u.c.);
  • ēkas vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, lai vienlaikus nodrošinātu augstu energoefektivitāti, ēkas klimatnoturību un aizsardzību pret dažādiem klimata un vides apdraudējumiem (ekstrēmi augstas/zemas gaisa temperatūras, pilsētas siltumsalas, spēcīgi nokrišņi, plūdi un sausums);
  • atjaunīgās enerģijas ražošanas un uzkrāšanas risinājums, kas nodrošinās nepārtrauktu energoresursu padevi projekta ietvaros uzstādītajam apkures, ventilācijas un dzesēšanas risinājumam.

Projekta ārvalstu partneri:

Pilotprojekti:
- Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Latvija): Rīgas Centrāltirgus paviljona noturības pret klimata pārmaiņām paaugstināšana,
- Barselonas pilsētas pašvaldība (Spānija): Superilles apkaime, ilgtspējīgu lietusūdens risinājumu integrēšana kvartālā,
- Kamerīnas reģiona pašvaldība (Itālija): Fazzini apkaime, studentu centra un kopmītņu ēku vadības sistēmas pielāgošana klimata pārmaiņu apdraudējumam,
- Leidšendam-Vorburgas un Rērmondas pašvaldība (Nīderlande): inovatīvi pretplūdu risinājumi – Tedingerbroekpolder dambis un zaļā upe.

Tehniskie un konsultatīvie partneri: RINA Consulting S.p.A., Nacionālā Inovāciju aģentūra (Itālija), Markes reģiona politehniskā universitāte (Itālija), Kamerīnas reģiona universitāte (Itālija), Delftas universitāte (Nīderlande), KTH tehnoloģiskā universitāte (Zviedrija), u.c.

Tehnoloģiju piegādātāji: UPONOR, CYPE Software, Fibris Terre Systems, u.c.

Projekta ieviešanas termiņš: 01.11.2023 – 31.10.2027.

Projekta finansējums:
ES fondu finansējums 100% apmērā MULTICLIMACT risinājumu ieviešanai Rīgas Centrāltirgus paviljonā:1,2 miljoni EUR,
tai skaitā, REA budžeta daļa: 477 343,75 EUR

 

Kontakti:

Nika Kotoviča
MULTICLIMACT projekta vadītāja
nika.kotovica@riga.lv

Jeļena Ziemele
MULTICLIMACT projekta vecākā eksperte
jelena.ziemele@riga.lv