Multimodālas pilsētas (cities.multimodal)

www.cities-multimodal.eu

www.cities-multimodal.eu

Projekta “cities.multimodal” mērķis – veicināt viedas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstību pilsētvidē, attīstot mobilitātes plānošanas instrumentu rīkkopu un meklējot jaunus, inovatīvus videi draudzīgus mobilitātes risinājumus, kuru ieviešana veidos Baltijas jūras reģiona pilsētas to iedzīvotājiem draudzīgākas un iekļaujošākas. Tādas, kuru iedzīvotājiem ikdienā tiek nodrošinātas plašas iespējas izvēlēties alternatīvus pārvietošanās veidus – videi draudzīgu sabiedrisko transportu, koplietošanas transportlīdzekļus, riteņbraukšanu un kājām iešanu, ar degvielas dzinējiem aprīkotu konvencionālo transportlīdzekļu vietā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg BSR) ietvaros.

Projekta apraksts
Mūsdienu mobilitāte ir ekonomiskās attīstības un sabiedrības labklājības pamatnosacījums, taču vienlaikus arī drauds vides ilgtspējai un pilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Arī Rīgā, līdzīgi kā citās Baltijas jūras reģiona pilsētās, ikdienā pārvietojas pārāk daudz autotransporta – tas noslogo pilsētas centru, rada sastrēgumus un nelietderīgu degvielas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa piesārņojumu, troksni – un tādējādi negatīvi ietekmē pilsētvidi un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Viens no Rīgas pilsētas lielākajiem izaicinājumiem ir privātā autotransporta intensitātes samazināšana pilsētā, ar mērķi mazināt CO2 un citu autotransporta izmešu, gaisa un trokšņu piesārņojumu pilsētvidē. Turklāt, pilsētas mērogā Rīgā sabiedriskajam transportam ir daudz lielāka pārvadājumu kapacitāte nekā privātajām automašīnām.
Projekta ietvaros tiek izstrādāts konceptuāls Rīgas pilsētas transporta infrastruktūrai un transporta plānošanas specifikai atbilstošu savienojošo jeb “Mobilitātes punktu” risinājums (modelis), kuru iespējams pielāgot dažādām Rīgas pilsētas apkaimēm kā vietējas nozīmes mobilitātes pārvaldības risinājumu.
Izstrādātais risinājums tiks aprobēts projekta izvēlētajā izpētes teritorijā, izveidojot “Mobilitātes punkta” pilotprojektu VEF teritorijas apkārtnē, nodrošinot tajā pārvietošanās multimodalitāti – kājām iešanu, riteņbraukšanu, sabiedrisko transportu un koplietošanas mobilitātes rīkus, kā arī sekmējot apkaimes iedzīvotāju aktīvu līdzdalību projekta aktivitāšu īstenošanā.

Projekta aktivitātes veidotas, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, informētību un izpratni par ilgtspējīgas mobilitātes lomu pilsētvides un dzīves kvalitātes pilnveidošanā, iesaistot dažādas sabiedrības grupas inovatīvu risinājumu pilotēšanā un ieviešanā.

Projekta partneri:
Rostoka (Vācija) – vadošais partneris, Gdaņska (Polija), Viļņa (Lietuva), Tartu (Igaunija), Orhūsa (Dānija), Guldborgsunda (Dānija), Kalmāra (Zviedrija), Karlskrūna (Zviedrija), Pleskava (Krievija),  Baltijas studiju institūts (Igaunija), Berlīnes Tehniskā universitāte (Vācija), Aktīvās mobilitātes savienība (Polija), Šlēzvigas-Holšteinas riteņbraucēju apvienība (Vācija), Viļņas sabiedriskā transporta departaments (Lietuva), Baltijas pilsētu savienības (UBC) Ilgtspējīgu pilsētu komisija (Turku, Somija), kā arī Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta ieviešanas termiņi: 01.10.2017.-31.03.2021.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais budžets – 3,8 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 250 000 EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Kontakti: 

Evita Riekstiņa
“cities.multimodal” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Nika Kotoviča
“cities.multimodal” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv