Nodrošināt ilgtspējīgu
enerģētikas attīstību
viedai pilsētai

RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”

Ilgtspējīga un videi draudzīga enerģētika viedai pilsētai!

 Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) ir patstāvīgi strādājoša bezpeļņas iestāde, kura izveidota, lai nodrošinātu energoapgādes un energoefektivitātes vadību un koordināciju Rīgas pašvaldībā, veicinātu investīciju piesaisti pilsētas viedai attīstībai, kā arī nodrošinātu informāciju par energoefektivitātes jautājumiem.
 

Centri resursu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pilsētvidē (CURE+)

Projekta mērķis ir uzlabot mājsaimniecību radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, veicināt aprites ekonomikas principu ieviešanu un celt pašvaldības darbinieku zināšanas un kapacitāti aprites ekonomikas pasākumu plānošanā, izstrādē un īstenošanā.

Apskati projektu Centri resursu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pilsētvidē (CURE+)

EMPEREST

Projekts EMPEREST (pilnais nosaukums - PFAS (perfluoralkilķīmisko vielu) kartēšana ūdens attīrīšanas iekārtu notekūdeņos atkārtotas izmantošanas stratēģijām Baltijas jūras reģionā) paredz nodrošināt perfluoralkilķīmisko vielu jeb perfluoralkilu un polifluoralkilu grupas vielu (PFAS) klātesamības risku analīzi pilsētvidē un izveidot agrīnās, ātrās reaģēšanas PFAS monitoringa sistēmu Rīgas pilsētas pašvaldībā, īstenojot pilotprojektu sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no PFAS grupas vielām Daugavgrīvas NAĪ stacijā.  

Apskati projektu EMPEREST

REVERTER

Eiropas Savienības LIFE programmas finansētā projekta REVERTER mērķis ir izstrādāt 9 rīcības plānus, lai atrisinātu mājokļu zemās energoefektivitātes problēmu. Rīcības plāni tiks izstrādāti atbilstoši dzīvojamā fonda raksturojumam, neaizsargāto ģimeņu vajadzībām un klimatiskajiem apstākļiem, kas tādējādi ļaus mērķtiecīgi izvērst un atkārtot ieteiktos rīcību scenārijus pēc raksturojuma līdzīgos reģionos.

Apskati projektu REVERTER

Eiropas pilsētu kalkulators (EUCityCalc)

ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” (Horizon-2020) ietvaros “Rīgas enerģētikas aģentūra” sadarbībā ar Eiropas enerģētikas pilsētu asociāciju un citiem partneriem īsteno projektu “Eiropas pilsētu kalkulators: atbalsts publiskajam sektoram ceļā uz klimatneitralitāti, izmantojot perspektīvu modelēšanas instrumentus” (EUCityCalc)

Apskati projektu Eiropas pilsētu kalkulators (EUCityCalc)

Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)

ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” (Horizon-2020) ietvaros “Rīgas enerģētikas aģentūra” sadarbībā ar 17 Eiropas pētniecības institūcijām un pašvaldībām īsteno projektu “Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai” (I-NERGY).
 

Apskati projektu Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)

Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)

GreenSAM projekta mērķis ir veicināt zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, pievēršoties vienai konkrētai lietotāju grupai – vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinot šai iedzīvotāju grupai plašas iespējas izmantot videi draudzīgu pilsētas transportu. Projekta mērķis atbilst pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" vispārējam stratēģiskajam mērķiem – nodrošināt ilgtspējīgu, ērtu, kvalitatīvu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu ikvienam pilsētas iedzīvotājam Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Apskati projektu Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)

Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju renovācijai (INNOVATE)

INNOVATE projekta mērķis ir sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām un to partneriem, izstrādāt integrētas energoefektivitātes pakalpojumu komplektus, koncentrējoties uz tālejošiem energoefektīvas modernizēšanas sasniegumiem dzīvojamā sektorā (min. 50% enerģijas ietaupījuma). Šādi integrēti pakalpojumi atvieglos piekļuvi ilgtermiņa finansējumam, lai nodrošinātu to, ka dziļā renovācija kļūs pieejama lielākajai daļai mājsaimniecību. Tas veicinās arī īstenot kvalitātes un darbības standartus, lai paaugstinātu patērētāju uzticību.

Apskati projektu Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju renovācijai (INNOVATE)

Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)

HUPMOBILE projekta mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai ostu pilsētās un tām piegulošās teritorijās, kā arī pašās ostās. Vairot visu iesaistīto/ieinteresēto pušu, jo īpaši, ostas un tās komercsabiedrību, izpratni par viedu mobilitāti. Veicināt pāreju uz ilgtspējīgiem transporta veidiem/risinājumiem.

Apskati projektu Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)

Dialogi

EUKI projekta mērķis ir sekmēt eiropeisko dialogu, nodrošināt zināšanu pārnesi par viedām pilsētām klimata pārmaiņu mazināšanas un vides ilgtspējas paaugstināšanas jomās, kā arī pilnveidot konsorcija partneru kapacitāti liela mēroga infrastruktūras projektu iniciēšanas, izstrādes un finansējuma piesaistes jomās.

Apskati projektu Dialogi

Multimodālas pilsētas (cities.multimodal)

cities.multimodal projekta ietvaros plānots analizēt saikni starp mobilitāti, pilsētvidi un dzīves kvalitāti pilsētā, koncentrējoties uz jauktas izmantošanas iekšpilsētu centru teritorijām, kurās raksturīga blīva apbūve, liels iedzīvotāju, kā arī šo teritoriju ikdienas lietotāju skaits. Pētījumu un pieredzes apmaiņas rezultātā plānots pilnveidot līdzšinējo, uz automašīnām orientēto satiksmes plānošanu, vadību un mobilitātes pārvaldību pilsētvidē, ieviešot jaunus mobilitātes pārvaldības principus, kā arī, izstrādājot jaunus, inovatīvus un ilgtspējīgus mobilitātes un loģistikas risinājumus pilsētvidē.

Apskati projektu Multimodālas pilsētas (cities.multimodal)

E-mobilitātes risinājumu ieviešana pilsētu teritorijās Baltijas jūras reģionā (BSR electric)

BSR electric projekta mērķis ir palielināt elektriskās mobilitātes lomu (turpmāk e-mobilitāte) pilsētu transporta sistēmās ap Baltijas jūru, izpētot tās potenciālus un demonstrējot iespējamo dažādu e-mobilitātes veidu pielietojumu. Tādējādi šis starpvalstu projekts palīdzes samazināt CO2 emisijas un ievērojami uzlabot dzīves apstākļus pilsētās, kurās cieš no gaisa un trokšņa piesārņojumu, ko rada naftas produktu transports. Projekts virzīs publiskā sektora iestādes, uzņēmumus, plānotājus un transporta uzņēmumus uz e-mobilitātes iekļaušanu pilsētu transporta stratēģijās. Novērtējot vajadzības, tiks veiktas transnacionālās pilota aktivitātes noteiktu e-mobilitātes veidu praktiskai demonstrēšanai. Praktiski zināšanu veidojoši pasākumi veicinās zināšanu un pieredzes pārnešanu programmas pilsētās.

Apskati projektu E-mobilitātes risinājumu ieviešana pilsētu teritorijās Baltijas jūras reģionā (BSR electric)

Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā (URGE)

Projekta “URGE” mērķis – gūt jaunas zināšanas un uzlabot būvniecības praksi pilsētas administratīvajā teritorijā ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm, kas pārstāv publisko un privāto sektoru; veicināt gan nozares speciālistu, gan sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu mājokļu būvniecību, apsaimniekošanu, renovēšanu un nojaukšanu, kā arī stimulēt lineārai ekonomikai raksturīgo paradumu maiņu uz ilgtspējīgu rīcību. Projekta ietvaros izstrādāts rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, kā arī vadlīnijas apritīgai būvniecībai.

Apskati projektu Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā (URGE)

LV Projekts

Centri resursu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pilsētvidē (CURE+)

LV Projekts

EMPEREST

LV Projekts

REVERTER

LV Projekts

Eiropas pilsētu kalkulators (EUCityCalc)

LV Projekts

Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)

LV Projekts

Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)

LV Projekts

Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju renovācijai (INNOVATE)

LV Projekts

Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)

LV Projekts

Dialogi

LV Projekts

Multimodālas pilsētas (cities.multimodal)

LV Projekts

E-mobilitātes risinājumu ieviešana pilsētu teritorijās Baltijas jūras reģionā (BSR electric)

LV Projekts

Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā (URGE)