Nodrošināt ilgtspējīgu
enerģētikas attīstību
viedai pilsētai

RVPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”

Ilgtspējīga un videi draudzīga enerģētika viedai pilsētai!Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) ir patstāvīgi strādājoša bezpeļņas iestāde, kura izveidota, lai nodrošinātu energoapgādes un energoefektivitātes vadību un koordināciju Rīgas pašvaldībā, veicinātu investīciju piesaisti pilsētas viedai attīstībai, kā arī nodrošinātu informāciju par energoefektivitātes jautājumiem.

Rīgas energoefektivitātes informācijas centrs - Renove.lv
 

Climate-4-CAST

Ceļā uz pilsētu klimatneitralitāti, projekts Climate-4-CAST  nodrošinās pašvaldības ar atvērtā koda lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku, kas ļaus vizualizēt klimata rīcību un pasākumu emisiju ietekmi dažādos scenārijos un izmaksu un ieguvumu analīzi par pasākumu veiktspēju salīdzinājumā ar pašvaldības mērķiem.

Apskati projektu Climate-4-CAST

MULTICLIMACT

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) projekts “Visaptveroša pielāgošanās klimata pārmaiņām: uzlabota pilsētvides noturība, iedzīvotāju un apbūvētas vides sagatavotība un reaģētspēja vides un klimata apdraudējumam” (MULTICLIMACT).

Apskati projektu MULTICLIMACT

CCC

Projekta "Radošas un apritīgas pilsētas — pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana vietējā līmenī, iesaistot kultūras un radošās nozares un industrijas (CCC)"  īstenošanas rezultātā tiks izveidota aprites ekonomikas sadarbības platforma, ar kopienas atbalstu izveidota kultūrtelpa Bolderājā, tiks izstrādāta stratēģija pārejai uz aprites ekonomiku un jauni aprites ekonomikas biznesa modeļi KRI sektorā, kā arī tiks veicināta sabiedrības iesaiste un kapacitātes celšana pašvaldības darbiniekiem un nozares pārstāvjiem pārejā uz aprites ekonomiku.

Apskati projektu CCC

LET’S GO CIRCULAR!

Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV projekta "Pāreja uz aprites ekonomiku (LET’S GO CIRCULAR!)" mērķis - ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm izstrādāt visaptverošu aprites ekonomikas rīcības plānu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, kā arī celt pašvaldības darbinieku un ieinteresēto pušu pārstāvju kapacitāti, stiprināt sabiedrības zināšanas, izpratni un veicināt iesaisti pārejā uz aprites ekonomiku.

Apskati projektu LET’S GO CIRCULAR!

RenewALL

ES Vides un klimata programmas LIFE projekta “Kvartālu atjaunošanas finansēšana, izmantojot energoefektivitātes līgumu (RenewALL)” mērķis – veicināt visaptverošu ēku renovāciju Rīgā un tās tempu palielināšanai ieviest ēku atjaunošanas modeli kvartālu līmenī, izmantojot ēku Energoefektivātes Pakalpojuma līgumu (EPC).

Apskati projektu RenewALL

SMARTeeSTORY

SMARTeeSTORY projekta ietvaros – ciešā saistībā ar Eiropas zaļā kursa ieviešanu – tiek meklēti risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vēsturiskās ēkās, kur, saglabājot ēku kultūrvēsturisko un arhitektonisko vērtību, nav iespējama klasiskā energorenovācija, nav atļauts izvietot lielgabarīta aprīkojumu atjaunīgo energoresurrsu ražošanai, ir ierobežotas ēku siltināšanas iespējas.

Apskati projektu SMARTeeSTORY

CommitClimate

Projekts CommitClimate (pilnais nosaukums - Ceļā uz enerģētikas pāreju un klimata neitralitāti Baltijas jūras reģiona pašvaldībās) vērsts uz pašvaldību darbinieku, vietējo iesaistīto un ieinteresēto pušu un iedzīvotāju spēju palielināšanu risināt enerģētikas pārejas jautājumus. Projekta ietvaros tiks izstrādāts, testēts un praksē ieviests sistēmdinamikas modelis ar publisku interfeisu klimatneitralitātes scenāriju veidošanai un modelēšanai pašvaldībās visos CO2 sektoros. 

Apskati projektu CommitClimate

SUPERSHINE

ES inovāciju un pētniecības programmas "Apvārsnis Eiropa" (Horizon Europe) projekta SUPERSHINE mērķis - veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektīvu atjaunošanu kvartālu robežās, vienlaikus ar novatorisku, inovatīvu tehnoloģiju palīdzību attīstot viedus energotīklus un decentralizētus atjaunīgo energoresursu ražošanas risinājumus, atbalstot zemu emisiju mobilitāti, kā arī efektīvu ūdensresursu un atkritumu apsaimniekošanu. Projekta pilotteritorija Rīgā - Āgenskalna priežu kvartāls.

Apskati projektu SUPERSHINE

Centri resursu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pilsētvidē (CURE+)

Projekta mērķis ir uzlabot mājsaimniecību radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, veicināt aprites ekonomikas principu ieviešanu un celt pašvaldības darbinieku zināšanas un kapacitāti aprites ekonomikas pasākumu plānošanā, izstrādē un īstenošanā.

Apskati projektu Centri resursu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pilsētvidē (CURE+)

EMPEREST

Projekts EMPEREST (pilnais nosaukums - PFAS (perfluoralkilķīmisko vielu) kartēšana ūdens attīrīšanas iekārtu notekūdeņos atkārtotas izmantošanas stratēģijām Baltijas jūras reģionā) paredz nodrošināt perfluoralkilķīmisko vielu jeb perfluoralkilu un polifluoralkilu grupas vielu (PFAS) klātesamības risku analīzi pilsētvidē un izveidot agrīnās, ātrās reaģēšanas PFAS monitoringa sistēmu Rīgas pilsētas pašvaldībā, īstenojot pilotprojektu sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no PFAS grupas vielām Daugavgrīvas NAĪ stacijā.  

Apskati projektu EMPEREST

REVERTER

Eiropas Savienības LIFE programmas finansētā projekta REVERTER mērķis ir izstrādāt 9 rīcības plānus, lai atrisinātu mājokļu zemās energoefektivitātes problēmu. Rīcības plāni tiks izstrādāti atbilstoši dzīvojamā fonda raksturojumam, neaizsargāto ģimeņu vajadzībām un klimatiskajiem apstākļiem, kas tādējādi ļaus mērķtiecīgi izvērst un atkārtot ieteiktos rīcību scenārijus pēc raksturojuma līdzīgos reģionos.

Apskati projektu REVERTER

Eiropas pilsētu kalkulators (EUCityCalc)

ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” (Horizon-2020) ietvaros “Rīgas enerģētikas aģentūra” sadarbībā ar Eiropas enerģētikas pilsētu asociāciju un citiem partneriem īsteno projektu “Eiropas pilsētu kalkulators: atbalsts publiskajam sektoram ceļā uz klimatneitralitāti, izmantojot perspektīvu modelēšanas instrumentus” (EUCityCalc)

Apskati projektu Eiropas pilsētu kalkulators (EUCityCalc)

Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)

ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” (Horizon-2020) ietvaros “Rīgas enerģētikas aģentūra” sadarbībā ar 17 Eiropas pētniecības institūcijām un pašvaldībām īsteno projektu “Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai” (I-NERGY).
 

Apskati projektu Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)

Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)

GreenSAM projekta mērķis ir veicināt zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, pievēršoties vienai konkrētai lietotāju grupai – vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinot šai iedzīvotāju grupai plašas iespējas izmantot videi draudzīgu pilsētas transportu. Projekta mērķis atbilst pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" vispārējam stratēģiskajam mērķiem – nodrošināt ilgtspējīgu, ērtu, kvalitatīvu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu ikvienam pilsētas iedzīvotājam Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Apskati projektu Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)

LV Projekts

Climate-4-CAST

LV Projekts

MULTICLIMACT

LV Projekts

CCC

LV Projekts

LET’S GO CIRCULAR!

LV Projekts

RenewALL

LV Projekts

SMARTeeSTORY

LV Projekts

CommitClimate

LV Projekts

SUPERSHINE

LV Projekts

Centri resursu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pilsētvidē (CURE+)

LV Projekts

EMPEREST

LV Projekts

REVERTER

LV Projekts

Eiropas pilsētu kalkulators (EUCityCalc)

LV Projekts

Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)

LV Projekts

Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)