Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Aktīvs

CURE+

Projekta mērķis ir uzlabot mājsaimniecību radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un celt pašvaldības darbinieku zināšanas un kapacitāti aprites ekonomikas pasākumu plānošanā, izstrādē un īstenošanā.

Lasīt vairāk

Aktīvs

ExPEDite

ExPEDite mērķis ir izveidot un ieviest jaunu Digitālo Dvīni (DD), kas ļaus reāllaikā monitorēt, vizualizēt un pārvaldīt enerģijas plūsmas kvartāla līmenī.

Lasīt vairāk

Aktīvs

CommitClimate

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) piedalās starptautiskā projekta "Ceļā uz enerģētikas pāreju un klimata neitralitāti Baltijas jūras reģiona pašvaldībās (CommitClimate)" īstenošanā.

Lasīt vairāk

Aktīvs

SMARTeeSTORY

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) projekts “Integrēta, sadarbspējīga, vieda un uz lietotāju vērsta ēku automatizācijas un vadības sistēma vēsturisku publiskā sektora ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, integrējot fizikas un uz datiem balstītas pieejas” (SMARTeeSTORY)

Lasīt vairāk

Aktīvs

LET’S GO CIRCULAR!

Projekts "Pāreja uz aprites ekonomiku (LET’S GO CIRCULAR!)" tiek īstenots Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.-2027. gadam ietvaros.

Lasīt vairāk

Aktīvs

EMPEREST

Sekojot aktualitātēm politiku plānošanas dokumentos un veicinot uz klimatneitralitāti vērstu attīstību, Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) sadarbībā ar SIA “Rīgas Ūdens” piedalās starptautiskā projekta PFAS (perfluoralkilķīmisko vielu) kartēšana ūdens attīrīšanas iekārtu notekūdeņos atkārtotas izmantošanas stratēģijām Baltijas jūras reģionā (EMPEREST) īstenošanā.

Lasīt vairāk

Noslēdzies

Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)

Projekta “I-NERGY” mērķis – nodrošināt enerģētikas sektora specifikai pielāgotu mākslīgā intelekta risinājumu dizainu un pilotēšanu, kapitalizējot inovatīvākos mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī IoT (Internet of Things) un datu analīzes tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks attīstīti mākslīgā intelekta analīzes rīki integrētai, optimizētai, viedai enerģētikas pārvaldībai, pamatojoties uz vienotu datu un informācijas apmaiņu.

Lasīt vairāk

Aktīvs

Eiropas pilsētu kalkulators (EUCityCalc)

Eiropas valstu un pilsētu virzības uz klimatneitralitāti kontekstā sniegt atbalstu publiskā sektora institūcijām klimatneitralitātes plānošanas procesā, apgūt un lokalizēt perspektīvu modelēšanas pieeju un klimata politikas rīcību virzienu un scenāriju modelēšanas instrumentu (Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīku jeb “EUCITYCALC”) izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Lasīt vairāk

Aktīvs

REVERTER

No enerģētiskās nabadzības – nespējas apmaksāt siltumapgādes un elektrības rēķinus un dzīvot cienīgu dzīvi – Latvijā cieš daudzi, turklāt enerģijas rēķini pašlaik aug. Arī “Eurostat” dati apstiprina enerģētiskās krīzes nopietnību – visā Eiropā novērojams straujš energoresursu cenu kāpums, kas uzliks papildu slogu patērētājiem un pakļaus enerģētiskās nabadzības riskam arvien vairāk cilvēku.

Lasīt vairāk

Aktīvs

Climate-4-CAST

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (Interreg BSR) programmas 2021.-2027. gadam ietvaros.

Lasīt vairāk

Noslēdzies

E-mobilitātes risinājumu ieviešana pilsētu teritorijās Baltijas jūras reģionā (BSR electric)

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg BSR) ietvaros.

Lasīt vairāk

Noslēdzies

Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)

Projekta mērķis ir veicināt zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, pievēršoties vienai lietotāju grupai – vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājie

Lasīt vairāk

Noslēdzies

Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju renovācijai (INNOVATE)

Projekta mērķis - sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām un to sadarbības partneriem, izstrādājot integrētus, inovācijās balstītus energoefektivitātes pakalpojumu komplektus dzīvojamo māju modernizēšanai, vērstus uz tālejošiem sasniegumiem dzīvojamā sektorā (min. 50% enerģijas ietaupījuma).

Lasīt vairāk

Noslēdzies

Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)

Projekta mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai Baltijas jūras reģiona ostu pilsētās un tām piegulošās teritorijās

Lasīt vairāk

Aktīvs

Dialogi

Balstoties uz Vācijas pieredzi viedo pilsētu ieinteresēto pušu dialoga attīstībā, projekta ietvaros tiks izveidota Baltijas valstu un Vācijas sadarbības platforma ar mērķi radīt priekšnoteikumus klimatam draudzīgu viedu pilsētu attīstībai.

Lasīt vairāk

Noslēdzies

Multimodālas pilsētas (cities.multimodal)

Projekta mērķis ir veicināt viedas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstību pilsētvidē, attīstot mobilitātes plānošanas instrumentu rīkkopu un meklējot jaunus, inovatīvus videi draudzīgus mobilitātes risinājumus.

Lasīt vairāk

Aktīvs

Uz iedzīvotāju iniciatīvu balstīta viedpilsētu attīstība (ATELIER)

Projekta mērķis ir sekmēt pozitīvu enerģijas apriti Eiropas pilsētās, attīstot viegli piemērojamas metodes un instrumentus “pozitīvas enerģijas apkaimju” attīstībai un iedzīvotāju izglītošanai energoefektivitātes jomā.

Lasīt vairāk

Aktīvs

Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā (URGE)

Projekta ietvaros izstrādāts Integrēts rīcības plāns aprites ekonomikas ieviešanai būvniecības sektorā Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurā ietverti inovatīvi risinājumi aprites ekonomikas principu integrēšanai visos ēku būvniecības vai renovācijas cikla posmos.

Lasīt vairāk

Aktīvs

RenewALL

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) 2023. gada septembrī ar ES Vides un klimata programmas LIFE atbalstu uzsākusi projekta “Kvartālu atjaunošanas finansēšana, izmantojot energoefektivitātes līgumu (RenewALL)” īstenošanu.

Lasīt vairāk

Aktīvs

CCC

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) piedalās starptautiskā projekta "Radošas un apritīgas pilsētas — pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana vietējā līmenī, iesaistot kultūras un radošās nozares un industrijas (CCC)" īstenošanā.

Lasīt vairāk

Aktīvs

MULTICLIMACT

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) projekts “Visaptveroša pielāgošanās klimata pārmaiņām: uzlabota pilsētvides noturība, iedzīvotāju un apbūvētas vides sagatavotība un reaģētspēja vides un klimata apdraudējumam” (MULTICLIMACT).

Lasīt vairāk

Aktīvs

SUPERSHINE

Rīgas dzīvojamais fonds ir novecojis – tā tehniskais stāvoklis ir slikts, daudz līdzekļu tiek tērēti avārijas remontdarbos, arī siltuma zudumi ir ievērojami un apkures rēķini ir lieli.

Lasīt vairāk

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk