Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

HUPMOBILE projekta mērķis

Nodrošināt vienotu pieeju integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai Baltijas jūras reģiona ostu pilsētās un tām piegulošās teritorijās, vairot visu iesaistīto pušu izpratni par viedu mobilitāti un līdzdalību mobilitātes risinājumu kopradē, kā arī veicināt pāreju uz ilgtspējīgiem transporta veidiem/risinājumiem.

Projekta apraksts

Baltijas jūras reģiona ostu pilsētas saskaras ar virkni izaicinājumu, kuru cēlonis ir atšķirīga pieeja pilsētu un ostu teritoriju plānošanā – transporta infrastruktūras izbūves, sabiedriskā transporta organizēšanas, mobilitātes pārvaldības, u.c. jautājumos. Bieži ostas un to komercsabiedrības lokāli risina savas tiešās vajadzības, atstājot novārtā plašāku redzējumu par ilgtspējīgu pilsētas attīstību.
Projektā iesaistīto pilsētu ostas ir integrāla pilsētas daļa un sniedz nozīmīgu ieguldījumu pilsētas un tās iedzīvotāju kopējās labklājības celšanā. Tai pat laikā, ostu aktivitātes var negatīvi ietekmēt pilsētvidi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Pieredze liecina, ka šos jautājumus nevar atrisināt vienīgi pati osta vai pilsētas pašvaldība, ir nepieciešama visaptveroša, integrēta pieeja un plaša iesaistīto/ieinteresēto pušu līdzdalība. Tādēļ HUPMOBILE projekta ietvaros, balstoties uz citu mobilitātes projektu pieredzi un rezultātiem, tiks veidota jauna, uz lietotāju orientēta un visaptveroša pieeja mobilitātes risinājumu plānošanai un pārvaldībai. Fokusējoties uz pilsētvides transporta lietotājiem, pētot to mobilitātes ieradumus, tiks veikti pētījumi (datu analīze, simulācijas, mērķu noteikšana, pasākumu atlase u.c.) ar ostām saistīto transporta plūsmu vadībai un pārvaldībai un sagatavoti priekšlikumi risinājumu optimizēšanai projekta teritorijās.

Projekta īstenošana ir noslēgusies. Ar projekta rezultātiem var iepazīties HUPMOBILE projekta tīmekļa vietnē

Rīgas enerģētikas aģentūras uzdevumā projekta ietvaros tika veiktas 2 izpētes par ūdenstransporta lomu ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanā un attīstības iespējām Rīgas pilsētā:

  1. Vīzija un priekšlikumi par optimālu pārvaldības modeli zemu emisiju ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
  2. Izpēte par integrēta, zemu emisiju ūdenstransporta attīstības potenciālu un iespējām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Lai uzlabotu un paplašinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu iesaistīšanas procesus mobilitātes pārvaldības risinājumu kopradē, projekta ietvaros ir izveidots rīku komplekts – tīmekļa vietne Participatory.Tools. Tas sastāv no vadlīniju kopuma, kā organizēt plaša mēroga efektīvu sabiedrības iesaistes procesu, un detalizēta 16 tradicionālo un 16 tiešsaistes līdzdalības metožu apraksta ar meklētājprogrammu, kas palīdz atrast katram gadījumam piemērotu metožu kombināciju. 

Projekta partneri

Aalto universitāte (Espo, Somija) – vadošais partneris, četras Baltijas jūras reģiona ostu pilsētas: Hamburga/Altona (Vācija), Turku (Somija), Tallina (Igaunija) un Rīga, Karaliskā Tehnoloģiskā augstskola (Sodertelje, Zviedrija), informācijas un viedo tehnoloģiju uzņēmums ITL (Igaunija) un Baltijas pilsētu savienības Ilgtspējīgu pilsētu komisija (UBC SCC (Turku, Somija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 1.96 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 217 tūkstoši EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2019. – 31.12.2021.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
HUPMOBILE projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Inga Pelša
HUPMOBILE projekta koordinatore
e-pasts: inga.pelsa@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk