Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

Veicināt visaptverošu ēku renovāciju Rīgā un tās tempu palielināšanai ieviest ēku atjaunošanas modeli kvartālu līmenī, izmantojot ēku Energoefektivātes Pakalpojuma līgumu (EPC).

Projekta apraksts

Projekta ietvaros paredzēta daudzdzīvokļu ēku kvartāla renovācija, slēdzot ilgtermiņa Energoefektivātes Pakalpojuma līgumu (EPC) un paredzot, ka katrs renovācijas projekts nodrošinās vismaz 50% enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar esošo situāciju ēkās. Paredzēts, ka kopējā renovējamo ēku platība sasniegs vismaz 60 000 m2 un nodrošinās primārās enerģijas ietaupījumu vismaz  6 600 MWh/gadā. Ēku atjaunošanā tiks integrētas atjaunojamo elektroenerģijas tehnoloģijas (saules fotoelementu sistēma). Ēku atjaunošanai plānots piesaistīt finansējumu 22,5 miljonu eiro apmērā.

Projekts sagatavots ar mērķi uzlabot pašvaldības pilsētvides atjaunošanas plānus un veicināt pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna mērķu sasniegšanu, izmantojot sistēmisku pieeju ēku atjaunošanai, salāgojot dažādus finansēšanas modeļus, kā arī lai palielinātu projektētāju, būvnieku, saules paneļu uzstādītāju un galalietotāju zināšanas un kompetenci energoefektivitātes nozarē.

Pārejot no vienas ēkas atjaunošanas uz kvartālu atjaunošanas pieeju, tiks uzlabota organizatoriskā kapacitāte un optimizētas ēku renovācijas izmaksas.

Projekta mērķu sasniegšanai tiks analizēta un izmantota pieredze, kas gūta Latvijas Baltijas energoefektivitātes fonda (LABEEF) un projektu “SUNShINE” un “Accelerate SUNShINE” ietvaros, kur energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji (ESKO) strādā ar komercbankām un ir iespējams vienlaikus finansēt daudzus ēku atjaunošanas projektus.

Projekta īstenošanas gaitā tiks veikta potenciāli renovējamo kvartālu atlase un priekšizpēte kvartālu atjaunošanas nodrošināšanai, paredzot plašu sabiedrības, vietējo kopienu iesaisti. Tiks izstrādāti finansēšanas modeļi, sagatavota tehniskā specifikācija un nepieciešamā dokumentācija, veikta iepirkumu procedūra izvēlētā kvartāla renovācijai.

REA projekta ietvaros:

  • izstrādās kritērijus, kā identificēt un motivēt kvartālus veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus uzreiz visā kvartālā, vienlaicīgi sakārtojot arī publisko teritoriju;
  • organizēs vietējo iedzīvotāju un ieinteresēto pušu aktīvu iesaisti un koprades procesu;
  • nodrošinās jau esošo iestrādņu/zināšanu/informācijas apriti energoefektīvas renovācijas atbalstam vienas pieturas aģentūras ietvaros;
  • izstrādās ceļa karti, lai iedzīvotājiem pa soļiem strukturētu veicamās darbības ēku atjaunošanā;
  • organizēs izvēlētās pilot-teritorijas datu ieguvi, apstrādi, analīzi, priekšizpētes, risinājumu identificēšanu un detalizāciju;
  • piedalīsies inovatīvu finansēšanas instrumentu un biznesa modeļu izstrādē, integrējot publiskās un privātās partnerības (ESKO), zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) nostādnes un sadarbojoties ar inovatīviem vietējiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī energoefektivitātes investīciju projektu sagatavošanā.

Projekta partneri

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas enerģētikas aģentūra (REA), SIA Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP), SIA Renesco 

Projekta finansējums

Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 446 735,71 EUR, tai skaitā: 
ES programmas LIFE finansējums – 424 398.92 EUR
Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 22 336.79 EUR

Projekta kopējais ES fondu finansējums – 1 423 335.84 EUR, projekta partneru kopējais līdzfinansējums – 74 912.43 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.09.2023. – 31.08.2026.

Kontaktinformācija

Māra Reča
Projekta koordinatore
mara.reca@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk