Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm izstrādāt visaptverošu aprites ekonomikas rīcības plānu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, celt pašvaldības darbinieku un ieinteresēto pušu pārstāvju kapacitāti, stiprināt sabiedrības zināšanas, izpratni un veicināt iesaisti pārejā uz aprites ekonomiku.

Projekta apraksts

Latvijas Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku  2020.-2027. gadam pašvaldībām paredz nozīmīgu lomu pārejā uz aprites ekonomiku, proti, atbalstīt labošanas pakalpojumu attīstību, simbiožu veidošanos, infrastruktūras izveidi, iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu u.c.
Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai aprites ekonomikas attīstību nosaka kā vienu no TOP 10 prioritātēm un vienu no būtiskām attīstības vajadzībām un ieguldījumu virzieniem.
Aprites ekonomikas principu ieviešana ir noteikta Rīgas attīstības programmas 2022.-2027. gadam uzdevumos, kas attiecas uz klimata pārmaiņu mazināšanu, sadarbības ekosistēmu un uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstīšanu un atkritumu saimniecības attīstību. Arī mājokļu politikas jautājumos definēts, ka videi draudzīgs mājoklis ir tāds, kurā izmantoti aprites ekonomikas principi. Tāpat arī norādīts uz nepieciešamību veikt sabiedrības zināšanu stiprināšanu par aprites ekonomiku.
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam paredz aprites ekonomikas principu ieviešanu pašvaldībā, tostarp būvniecības jomā un enerģētikā, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Lai īstenotu augstāk minētos uzdevumus un sasniegtu izvirzītos mērķus, ir nepieciešams vienota pārskata dokuments – integrēts rīcības plāns, kas aptvertu visas nozares un atspoguļotu strukturētu rīcību kopu un to sasniedzamos rādītājus, identificētu finanšu avotus un par īstenošanu atbildīgās struktūrvienības.
Tāpat ir nepieciešams vienots stratēģiskais uzstādījums, lai iniciatīvas aprites ekonomikas jomā tiktu īstenotas mērķtiecīgi. Tam, savukārt, ir nepieciešama visu iesaistīto pušu cieša sadarbība, vienota izpratne un jaunu sasniedzamo rādītāju definēšana. 

Projekts tiks īstenots 4 posmos:

  1.    Sagatavošanās, priekšizpēte, projekta vietējās atbalsta grupas izveide un aktivizēšana.
  2.    Rīcību plānošana, validēšana un sagatavošana īstenošanai ciešā sadarbībā ar darba grupu un citām
    ieinteresētajām pusēm, apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi.
  3.    Rīcības plāna saskaņošana.
  4.    Risinājumu un rezultātu izplatīšana.

Projekta īstenošanas gaitā tiks:

  • tiks izveidota vietējā Aprites ekonomikas darba grupa (iespējams, ar tematiskajām apakšgrupām);
  • izstrādāts un apstiprināts Rīgas valstspilsētas pašvaldības aprites ekonomikas rīcības plāns;
  • izstrādāti sasniedzamie rādītāji;
  • organizēta sabiedrības iesaiste un kapacitātes celšana pašvaldības darbiniekiem un nozares pārstāvjiem pārejā uz aprites ekonomiku.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināts pirmreizējo resursu patēriņa, radīto atkritumu un CO2 samazinājums pilsētā, tiks stiprināta vietējā ekonomika un pilnveidota pilsētvides kvalitāte.

https://urbact.eu/networks/lets-go-circular

Projekta partneri

Minhene (Vācija), Lisabona un Gimarainša (Portugāle), Kluža (Rumānija), Korfu (Grieķija), Granada (Spānija), Tirāna (Albānija), Oulu (Somija), Malme (Zviedrija).

Projekta finansējums

Projekta budžets Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – 74 630 EUR, tai skaitā:
– Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV finansējums 80% apmērā – 59 704 EUR
– Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 20% apmērā – 14 926 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

06.2023-12.2025

Kontaktinformācija

Ieva Kalniņa
Projekta vadītāja
kalnina.ieva@riga.lv
+371 29125972

Inga Pelša
Projekta finanšu eksperte
inga.pelsa@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk