Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

Eiropas valstu un pilsētu virzības uz klimatneitralitāti kontekstā sniegt atbalstu publiskā sektora institūcijām klimatneitralitātes plānošanas procesā, apgūt un lokalizēt perspektīvu modelēšanas pieeju un klimata politikas rīcību virzienu un scenāriju modelēšanas instrumentu (Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīku jeb “EUCITYCALC”) izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Projekta apraksts

Projekts tiek īstenots ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” (Horizon-2020) ietvaros.

Labā prakse Eiropā, izstrādājot klimataneitralitātes politikas un ar tām saistītos plānošanas dokumentus, ir izmantot inovatīvus, datos balstītus modelēšanas instrumentus, lai analizētu izvēlēto rīcību virzienu ietekmi un modelētu politikas scenārijus. Tādējādi tiek nodrošināta datos balstītu, pamatotu lēmumu pieņemšana klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai. Lai Rīgas pilsēta sasniegtu izvirzītos enerģētikas un klimata mērķus, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi izmantot pašvaldības specifikai pielāgotus rīcību virzienu un politikas scenāriju modelēšanas instrumentus, jo bez to izmantošanas nav iespējams noteikt izvēlēto rīcību virzienu un politikas scenāriju efektivitāti. Tikpat nozīmīgi ir pilnveidot enerģētikas un klimata sektora plānošanā un politikas dokumentu izstrādē iesaistīto pašvaldības darbinieku zināšanas un attīstīt prasmes modelēšanas instrumentu izmantošanā. 

Rīgas pilsētas pašvaldībā EUCityCalc projekta ietvaros tiks apgūts un lokalizēts tīmekļa tiešsaistes instruments klimata politikas rīcību virzienu un scenāriju modelēšanai (Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīks jeb “EUCITYCALC”), kas ir balstīts uz perspektīvu modelēšanas pieeju.

Projekta galvenie izpētes virzieni:

– Modelēšanas vajadzībām nepieciešamo datu ieguve, apstrāde un datu uzkrāšanas automatizēšanas iespēju izpēte, sadarbojoties ar Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām.

– Perspektīvu modelēšanas pieejas un tiešsaistes modelēšanas instrumenta pielāgošana Rīgas pilsētas pašvaldības specifikai.

– Rīcību virzienu un politikas scenāriju modelēšana.

– Zināšanu pārnese, Rīgas pilsētas pašvaldības speciālistu prasmju pilnveides pasākumi un palīgmateriālu izstrāde modelēšanas instrumentu izmantošanā.

– Sadarbības veicināšana ar klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā iesaistītajām pusēm.

– Modelēšanas laikā iegūto rezultātu apkopošana un reāli ieviešamu rīcību virzienu un scenāriju izstrāde klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai.

– Enerģētikas un klimata plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizēšana, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajam regulējumam.

Sagaidāmie projekta rezultāti Rīgas pilsētā: 

1) Tiks apkopoti dati par visām Rīgas pilsētai saistošajām nozarēm un aktivitātēm. Pilsēta var novērtēt, kādi ir nepieciešamie nosacījumi, lai sasniegtu klimatneitralitātes mērķus (piemēram, līdz 2030. vai 2050. gadam), kā arī patstāvīgi izstrādāt un pārskatīt rīcību virzienus un politikas scenārijus, izmantojot EUCITYCALC.

2) Izmantojot EUCITYCALC, tiks izstrādāts “pasākumu kopumus” Rīgas pilsētai vispiemērotākajās nozarēs un novērtēti enerģijas, emisiju, resursu un izmaksu ieguvumi.

3) Tiks izstrādāta rokasgrāmata par CO2 emisiju aprēķina un uzskaites metodoloģiju, izmantojot EUCITYCALC.

4) Tiks izskatīti un modelēti  politikas scenāriji un rīcību virzieni saskaņā ar 2050. gada ES mērķiem. Izstrādātie scenāriji un rīcību virzieni tiks iekļauti Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata plānā 2030. gadam, nodrošinot tā aktualizāciju, kā arī izvērtēta citu ar klimatneitralitāti saistīto stratēģiskās plānošanas dokumentu aktualizācija.

Sagaidāmie projekta rezultāti ES līmenī:

1) Izstrādāta daudzpusīga apmācību programma, ko apguvuši vismaz 165 publiskā sektora speciālisti 75 Eiropas pilsētās.

2) Īstenota projekta komunikācijas kampaņa, aptverot 600 pilsētas (papildus projektā tieši iesaistītajām) un publiskā sektora iestādes (piemēram, vietējo pašvaldību un reģionālās enerģētikas aģentūras), no kurām vismaz 60 uzsāks klimatneitrālas attīstības plānošanas procesu, izmantojot Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīku.

3) Izstrādāti politiku priekšlikumi ar mērķi uzlabot vietējo, valsts un ES dekarbonizācijas politiku saskaņotību.

Projekta partneri

Eiropas enerģētikas pilsētu asociācija (Francija), Potsdamas klimata pētījumu institūts (Vācija), CLIMACT AS (Beļģija), CARBON MARKET WATCH asociācija (Beļģija), Mantovas pašvaldības Vides departaments (Itālija), Dižonas metropoles Urbānās ekoloģijas departaments (Francija), Arabidas enerģētikas un vides aģentūra (Portugāle),  Ždjāra pie Sāzavas (Čehija), Vietējo pašvaldību enerģētikas asociācija (Čehija), Reģionālā Ziemeļu enerģētikas aģentūra (Horvātija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 1 999 691 EUR.
ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzfinansējums – 1 999 691 EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 84 250 EUR.

Projekta ieviešanas termiņi

01.09.2021.-30.08.2024.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
“EUCityCalc” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

Māra Reča
“EUCityCalc” projekta speciāliste
e-pasts: mara.reca@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk