REA

Pārskats par paveikto 2021. gadā

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) sniedz pārskatu par paveikto 2021. gadā, pildot REA funkcijas: nodrošināt ilgtspējīgas enerģētikas un klimata aktivitāšu plānošanu, vadību un koordināciju, kā arī informācijas pieejamību iedzīvotājiem energoefektivitātes, atjaunīgo energoresursu un klimata jautājumos.

Viens no galvenajiem jautājumiem – REA kapacitātes stiprināšana. 2021. gadā martā darbu REA uzsāka atklāta konkursa rezultātā amatā iecelts direktors. Tika izveidotas jaunas amata vietas – energopārvalniekam un diviem energoefektivitātes speciālistiem ēku atbalsta punkta izveidei, kā arī divas amata vietas pārdalītas uz daļējas slodzes amatiem, nodrošinot plašāku REA kompetenču loku.

Tika pabeigta vairāku administratīvo jautājumu sakārtošana, starp tiem kā svarīgāko var minēt REA nolikuma aktualizēšanu, jaunas mājaslapas publiskošanu, maksas pakalpojumu pārskatīšanu un aktualizēšanu, iekšējās darbības sakārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī citu iestādes iekšējo dokumentu pilnveidošanu (uguns un darba drošība, iepirkumu kārtība, līgumu sagatavošanas un uzraudzīšanas kārtība, personāla atlases kārtība, u.c.).  

Enerģētikas un klimata plānošanas jomā ir izstrādāts noslēguma ziņojums Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānam viedai pilsētai 2014.-2020.gadam par CO2 emisiju samazināšanu laikā no 2015. gada līdz 2020. gadam, kā arī sagatavota pirmā redakcija Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānam līdz 2030.gadam (REK 2030), kas gada beigās nodots publiskai apspriedei.

REK 2030 sagatavošanas procesā veikta energodatu apkopošana, izstrādātāju un darba grupas koordinēšana, organizētas 18 tematiskās sapulces, gan Rīgas domes struktūrvienību un  kapitālsabiedrību ietvaros, gan iesaistot citas ieinteresētās personas. Balstoties uz REK 2030 apkopotajiem datiem, REA ir sagatavojusi Rīgas valstspilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmu, kas būs turpmākais ietvars racionālam enerģijas patēriņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, bet nākamos gados arī citām Rīgas domes iestādēm.  

Kopš 2021. gada jūlija REA ir izveidota “vienas pieturas aģentūra” jeb atbalsta punkts Rīgas iedzīvotājiem “no A – Z” par energoefektivitātes jautājumiem, kurā sniegtas konsultācijas par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu (94 sākotnējās konsultācijas, 25 atkārtotas saziņas konsultācijas par turpmākiem soļiem un dalība 9 ēku kopsapulcēs). Lai veidotu kopēju pieeju energoefektivitātes veicināšanai, konsultācijas un atbalsta punkta darbība notiek sadarbībā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. REA nodrošina arī konsultācijas energoefektivitātes jautājumos Rīgas domes dzīvojamo māju atjaunošanas programmai (atjauno.riga.lv).

Lai veicinātu sabiedrības informētību energoefektivitātes jautājumos un piedāvātu iedzīvotājiem vienuviet saņemt visas nepieciešamās konsultācijas, REA, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus Covid-19 pandēmijas apstākļos, 2021. gada septembrī rīkoja publisku pasākumu energoefektivitātes veicināšanai Purvciemā, kur tika uzaicināti dažādi eksperti un finansējuma nodrošinātāji.

Sabiedrības informēšanai un iesaistei REA organizējusi arī vairākus apmācību seminārus un konferences energoefektivitātes jautājumos, kur plašākais pasākums bija Klimata festivāls 2021. gada decembrī, kas tika translēts tiešsaistē ziņu portālā Delfi un sasniedza vismaz 50 000 apmeklētāju. REA pasākumi guvuši atspoguļojumu arī televīzijā un presē, piemēram, sižeti par CO2 mērījumiem daudzdzīvokļu ēkās vai būvmateriālu maiņas punktu.

Veiksmīgas REA darbības nodrošināšanai, inovāciju pārnesei un kompetences palielināšanai tika turpināta sadarbība ar Eiropas Savienības  un starptautiskajām organizācijām, valsts, pašvaldību, privātām un nevalstiskām organizācijām enerģētikas un viedo pilsētu attīstības jomās. Vairāku partnerību ietvaros 2021. gadā tika noslēgta 5 starptautisku projektu ieviešana un turpināta vai uzsākta 4 projektu īstenošana (projekti). Ir sagatavoti arī 12 jaunu starptautisku projektu pieteikumi, lai nodrošinātu REA nolikumā minēto funkciju izpildi. Nozīmīgākie sasniegumi 2021.gadā starptautisko projektu ievaros:

Tāpat REA 2021. gadā piedalījās ikgadējā Latvijas Universitātes pasākumā Saules kauss, kur  norisinājās saules enerģijas transportlīdzekļu sacensības skolēniem. Sadarbībā ar Kanādas vēstniecību tika organizēts Toronto Clean Energy Partnership tiešsaistes samitu Rīgā (15.-16.septembrī). REA bijusi pārstāvēta arī dažādos citu publisku organizāciju rīkotos pasākumos, piemēram, AS “Rīgas Siltums” zinātniski–praktiskajā konferencē, LR Ekonomikas ministrijas informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” rīkotajos pasākumos u.c.

REA darbinieki piedalījās dažādu normatīvo aktu, programmu, politikas dokumentu (piemēram, jaunās daudzdzīvokļu ēku atbalsta programma, Klimata likums u.c.) komentēšanā, kā arī aktīvi iesaistījās Rīgas domes darba grupās un dokumentu, piemēram, Rīgas attīstības programmas 2022.-2027. gadam un Gaisa uzlabošanas programmas 2021.-2027. gadam sagatavošanā.