Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

Eiropas valstu un pilsētu virzības uz klimatneitralitāti kontekstā sniegt atbalstu publiskā sektora institūcijām klimatneitralitātes plānošanas procesā, apgūt un lokalizēt perspektīvu modelēšanas pieeju un klimata politikas rīcību virzienu un scenāriju modelēšanas instrumentu (Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīku jeb “EUCITYCALC”) izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Projekta apraksts

Projekts tiek īstenots ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” (Horizon-2020) ietvaros.

Labā prakse Eiropā, izstrādājot klimataneitralitātes politikas un ar tām saistītos plānošanas dokumentus, ir izmantot inovatīvus, datos balstītus modelēšanas instrumentus, lai analizētu izvēlēto rīcību virzienu ietekmi un modelētu politikas scenārijus. Tādējādi tiek nodrošināta datos balstītu, pamatotu lēmumu pieņemšana klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai. Lai Rīgas pilsēta sasniegtu izvirzītos enerģētikas un klimata mērķus, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi izmantot pašvaldības specifikai pielāgotus rīcību virzienu un politikas scenāriju modelēšanas instrumentus, jo bez to izmantošanas nav iespējams noteikt izvēlēto rīcību virzienu un politikas scenāriju efektivitāti. Tikpat nozīmīgi ir pilnveidot enerģētikas un klimata sektora plānošanā un politikas dokumentu izstrādē iesaistīto pašvaldības darbinieku zināšanas un attīstīt prasmes modelēšanas instrumentu izmantošanā. 

Rīgas pilsētas pašvaldībā EUCityCalc projekta ietvaros tiks apgūts un lokalizēts tīmekļa tiešsaistes instruments klimata politikas rīcību virzienu un scenāriju modelēšanai (Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīks jeb “EUCITYCALC”), kas ir balstīts uz perspektīvu modelēšanas pieeju.

Projekta galvenie izpētes virzieni:

– Modelēšanas vajadzībām nepieciešamo datu ieguve, apstrāde un datu uzkrāšanas automatizēšanas iespēju izpēte, sadarbojoties ar Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām.

– Perspektīvu modelēšanas pieejas un tiešsaistes modelēšanas instrumenta pielāgošana Rīgas pilsētas pašvaldības specifikai.

– Rīcību virzienu un politikas scenāriju modelēšana.

– Zināšanu pārnese, Rīgas pilsētas pašvaldības speciālistu prasmju pilnveides pasākumi un palīgmateriālu izstrāde modelēšanas instrumentu izmantošanā.

– Sadarbības veicināšana ar klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā iesaistītajām pusēm.

– Modelēšanas laikā iegūto rezultātu apkopošana un reāli ieviešamu rīcību virzienu un scenāriju izstrāde klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai.

– Enerģētikas un klimata plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizēšana, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajam regulējumam.

Sagaidāmie projekta rezultāti Rīgas pilsētā: 

1) Tiks apkopoti dati par visām Rīgas pilsētai saistošajām nozarēm un aktivitātēm. Pilsēta var novērtēt, kādi ir nepieciešamie nosacījumi, lai sasniegtu klimatneitralitātes mērķus (piemēram, līdz 2030. vai 2050. gadam), kā arī patstāvīgi izstrādāt un pārskatīt rīcību virzienus un politikas scenārijus, izmantojot EUCITYCALC.

2) Izmantojot EUCITYCALC, tiks izstrādāts “pasākumu kopumus” Rīgas pilsētai vispiemērotākajās nozarēs un novērtēti enerģijas, emisiju, resursu un izmaksu ieguvumi.

3) Tiks izstrādāta rokasgrāmata par CO2 emisiju aprēķina un uzskaites metodoloģiju, izmantojot EUCITYCALC.

4) Tiks izskatīti un modelēti  politikas scenāriji un rīcību virzieni saskaņā ar 2050. gada ES mērķiem. Izstrādātie scenāriji un rīcību virzieni tiks iekļauti Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata plānā 2030. gadam, nodrošinot tā aktualizāciju, kā arī izvērtēta citu ar klimatneitralitāti saistīto stratēģiskās plānošanas dokumentu aktualizācija.

Sagaidāmie projekta rezultāti ES līmenī:

1) Izstrādāta daudzpusīga apmācību programma, ko apguvuši vismaz 165 publiskā sektora speciālisti 75 Eiropas pilsētās.

2) Īstenota projekta komunikācijas kampaņa, aptverot 600 pilsētas (papildus projektā tieši iesaistītajām) un publiskā sektora iestādes (piemēram, vietējo pašvaldību un reģionālās enerģētikas aģentūras), no kurām vismaz 60 uzsāks klimatneitrālas attīstības plānošanas procesu, izmantojot Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīku.

3) Izstrādāti politiku priekšlikumi ar mērķi uzlabot vietējo, valsts un ES dekarbonizācijas politiku saskaņotību.

Projekta partneri

Eiropas enerģētikas pilsētu asociācija (Francija), Potsdamas klimata pētījumu institūts (Vācija), CLIMACT AS (Beļģija), CARBON MARKET WATCH asociācija (Beļģija), Mantovas pašvaldības Vides departaments (Itālija), Dižonas metropoles Urbānās ekoloģijas departaments (Francija), Arabidas enerģētikas un vides aģentūra (Portugāle),  Ždjāra pie Sāzavas (Čehija), Vietējo pašvaldību enerģētikas asociācija (Čehija), Reģionālā Ziemeļu enerģētikas aģentūra (Horvātija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 1 999 691 EUR.
ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzfinansējums – 1 999 691 EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 84 250 EUR.

Projekta ieviešanas termiņi

01.09.2021.-30.08.2024.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
“EUCityCalc” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

Māra Reča
“EUCityCalc” projekta speciāliste
e-pasts: mara.reca@riga.lv

Projekta “Dialogi” mērķis

Sekmēt dialogu un nodrošināt zināšanu pārnesi viedo pilsētu jautājumos klimata pārmaiņu mazināšanai un vides ilgtspējas paaugstināšanai, kā arī pilnveidot konsorcija partneru kapacitāti liela mēroga infrastruktūras projektu iniciēšanai, izstrādei un finansējuma piesaistei.

Projekta apraksts

Eiropas Savienības pašvaldībās tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība viedo risinājumu izstrādāšanai un integrācijai pilsētu infrastruktūrā. Balstoties uz Vācijas pieredzi viedo pilsētu ieinteresēto pušu dialoga attīstībā, projekta ietvaros tiks izveidota Baltijas valstu un Vācijas sadarbības platforma ar mērķi radīt priekšnoteikumus klimatam draudzīgu viedu pilsētu attīstībai.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta infrastruktūras jautājumiem, mobilitātei, enerģētikas un atkritumu apsaimniekošanas, kā arī ūdens pārvaldības jautājumiem un to integrācijai. Papildus nozaru politikai, projektā tiks aplūkoti viedu pilsētu pārvaldības (viedās pilsētas stratēģijas, procesi, struktūras un dalībnieki), uzraudzības un novērtēšanas jautājumi, kā arī zināšanu un labās prakses pārnese. Tiks organizēti četri dialogu cikli, pa vienam katrā no projektā iesaistītajām valstīm: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā.

https://balticsmartcity.com/

Projekta partneri

Pētniecības organizācija Adelphi (Vācija), Kauņas tehnoloģiskā universitāte (Lietuva), Rīgas enerģētikas aģentūra, Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra (Igaunija) un Steinbeis Ziemeļaustrumu tehnoloģiju pārvaldības pētniecības centrs (Vācija).

Projekta finansējums

Projekts tiek finansēts no Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI). 

Projekta ieviešanas termiņi

22.04.2020.-28.02.2021.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
“Dialogi” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Ieva Kalniņa
“Dialogi” projekta koordinatore
e-pasts: kalnina.ieva@riga.lv

Projekta mērķis

Veicināt visaptverošu ēku renovāciju Rīgā un tās tempu palielināšanai ieviest ēku atjaunošanas modeli kvartālu līmenī, izmantojot ēku Energoefektivātes Pakalpojuma līgumu (EPC).

Projekta apraksts

Projekta ietvaros paredzēta daudzdzīvokļu ēku kvartāla renovācija, slēdzot ilgtermiņa Energoefektivātes Pakalpojuma līgumu (EPC) un paredzot, ka katrs renovācijas projekts nodrošinās vismaz 50% enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar esošo situāciju ēkās. Paredzēts, ka kopējā renovējamo ēku platība sasniegs vismaz 60 000 m2 un nodrošinās primārās enerģijas ietaupījumu vismaz  6 600 MWh/gadā. Ēku atjaunošanā tiks integrētas atjaunojamo elektroenerģijas tehnoloģijas (saules fotoelementu sistēma). Ēku atjaunošanai plānots piesaistīt finansējumu 22,5 miljonu eiro apmērā.

Projekts sagatavots ar mērķi uzlabot pašvaldības pilsētvides atjaunošanas plānus un veicināt pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna mērķu sasniegšanu, izmantojot sistēmisku pieeju ēku atjaunošanai, salāgojot dažādus finansēšanas modeļus, kā arī lai palielinātu projektētāju, būvnieku, saules paneļu uzstādītāju un galalietotāju zināšanas un kompetenci energoefektivitātes nozarē.

Pārejot no vienas ēkas atjaunošanas uz kvartālu atjaunošanas pieeju, tiks uzlabota organizatoriskā kapacitāte un optimizētas ēku renovācijas izmaksas.

Projekta mērķu sasniegšanai tiks analizēta un izmantota pieredze, kas gūta Latvijas Baltijas energoefektivitātes fonda (LABEEF) un projektu “SUNShINE” un “Accelerate SUNShINE” ietvaros, kur energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji (ESKO) strādā ar komercbankām un ir iespējams vienlaikus finansēt daudzus ēku atjaunošanas projektus.

Projekta īstenošanas gaitā tiks veikta potenciāli renovējamo kvartālu atlase un priekšizpēte kvartālu atjaunošanas nodrošināšanai, paredzot plašu sabiedrības, vietējo kopienu iesaisti. Tiks izstrādāti finansēšanas modeļi, sagatavota tehniskā specifikācija un nepieciešamā dokumentācija, veikta iepirkumu procedūra izvēlētā kvartāla renovācijai.

REA projekta ietvaros:

 • izstrādās kritērijus, kā identificēt un motivēt kvartālus veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus uzreiz visā kvartālā, vienlaicīgi sakārtojot arī publisko teritoriju;
 • organizēs vietējo iedzīvotāju un ieinteresēto pušu aktīvu iesaisti un koprades procesu;
 • nodrošinās jau esošo iestrādņu/zināšanu/informācijas apriti energoefektīvas renovācijas atbalstam vienas pieturas aģentūras ietvaros;
 • izstrādās ceļa karti, lai iedzīvotājiem pa soļiem strukturētu veicamās darbības ēku atjaunošanā;
 • organizēs izvēlētās pilot-teritorijas datu ieguvi, apstrādi, analīzi, priekšizpētes, risinājumu identificēšanu un detalizāciju;
 • piedalīsies inovatīvu finansēšanas instrumentu un biznesa modeļu izstrādē, integrējot publiskās un privātās partnerības (ESKO), zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) nostādnes un sadarbojoties ar inovatīviem vietējiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī energoefektivitātes investīciju projektu sagatavošanā.

Projekta partneri

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas enerģētikas aģentūra (REA), SIA Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP), SIA Renesco 

Projekta finansējums

Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 446 735,71 EUR, tai skaitā: 
ES programmas LIFE finansējums – 424 398.92 EUR
Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 22 336.79 EUR

Projekta kopējais ES fondu finansējums – 1 423 335.84 EUR, projekta partneru kopējais līdzfinansējums – 74 912.43 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.09.2023. – 31.08.2026.

Kontaktinformācija

Māra Reča
Projekta koordinatore
mara.reca@riga.lv

Projekta mērķis

Rīgas valstspilsētas specifikai pielāgotas integrētas pieejas un daudzkritēriju analīzes instrumentu izstrāde un aprobēšana apbūvētas vides vispusīgai novērtēšanai dažādos mērogos (iedzīvotāji, ēkas, kvartāli, apkaimes, pilsēta kopumā), lai identificētu vietējos dabas un klimata pārmaiņu riskus, ar tiem saistīto apdraudējumu, kā arī uzlabotu pilsētvides gatavību un reaģētspēju uz šādu apdraudējumu visā apbūves dzīves ciklā.

Apraksts

 • projektā tiks izmantoti jaunākie sasniegumi datu analītikā, modelēšanā un prognozēšanas tehnoloģijās, lai labāk paredzētu dabas un klimata apdraudējumus un reaģētu uz tiem;
 • projektā ieviešanā tiks iesaistīti eksperti no dažādām jomām, piemēram, arhitektūras, inženierijas, klimatoloģijas un katastrofu pārvaldības, lai nodrošinātu holistisku pieeju noturības veidošanai;
 • projekta ietvaros tiks nodrošināta sabiedrības informētība un līdzdalība, sniedzot iespēju vietējām kopienām aktīvi piedalīties savas pilsētvides aizsardzībā pret klimata pārmaiņu izraisītu apdraudējumu.

MULTICLIMACT projekta ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldībā vēsturiskai publiskā sektora ēkai (t.i., vienam no Rīgas Centrāltirgus paviljoniem) tiks izstrādāts un uzstādīts integrēts risinājums ēkas energoefektivitātes un noturības pret klimata pārmaiņām paaugstināšanai. Risinājums ietver:

 • inovatīva ēkas apkures, ventilācijas un dzesēšanas risinājuma izstrādi un ieviešanu: UPONOR augstas temperatūras dzesēšanas un zemas temperatūras apkures risinājums, kas pilnībā atbilst visām ēkas specifiskajām prasībām – mikroklimatam, kultūrvēsturiskajam kontekstam, normatīvajam regulējumam u.c., lai uzlabotu ēkas noturību pret klimata pārmaiņām, jo īpaši attiecībā uz augstām/zemām gaisa temperatūrām un specifiskiem nosacījumiem Rīgas Centrāltirgus darbībai (piemēram, produktu/preču piegāžu ķēdes un to specifika, produktu uzglabāšanas temperatūras režīmi u.c.);
 • ēkas vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, lai vienlaikus nodrošinātu augstu energoefektivitāti, ēkas klimatnoturību un aizsardzību pret dažādiem klimata un vides apdraudējumiem (ekstrēmi augstas/zemas gaisa temperatūras, pilsētas siltumsalas, spēcīgi nokrišņi, plūdi un sausums);
 • atjaunīgās enerģijas ražošanas un uzkrāšanas risinājums, kas nodrošinās nepārtrauktu energoresursu padevi projekta ietvaros uzstādītajam apkures, ventilācijas un dzesēšanas risinājumam.

Projekta partneri

Projekta ārvalstu partneri:

Pilotprojekti:
– Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Latvija): Rīgas Centrāltirgus paviljona noturības pret klimata pārmaiņām paaugstināšana,
– Barselonas pilsētas pašvaldība (Spānija): Superilles apkaime, ilgtspējīgu lietusūdens risinājumu integrēšana kvartālā,
– Kamerīnas reģiona pašvaldība (Itālija): Fazzini apkaime, studentu centra un kopmītņu ēku vadības sistēmas pielāgošana klimata pārmaiņu apdraudējumam,
– Leidšendam-Vorburgas un Rērmondas pašvaldība (Nīderlande): inovatīvi pretplūdu risinājumi – Tedingerbroekpolder dambis un zaļā upe.

Tehniskie un konsultatīvie partneri: RINA Consulting S.p.A., Nacionālā Inovāciju aģentūra (Itālija), Markes reģiona politehniskā universitāte (Itālija), Kamerīnas reģiona universitāte (Itālija), Delftas universitāte (Nīderlande), KTH tehnoloģiskā universitāte (Zviedrija), u.c.

Tehnoloģiju piegādātāji: UPONOR, CYPE Software, Fibris Terre Systems, u.c.

Projekta finansējums

ES fondu finansējums 100% apmērā MULTICLIMACT risinājumu ieviešanai Rīgas Centrāltirgus paviljonā:1,2 miljoni EUR,
tai skaitā, REA budžeta daļa: 477 343,75 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.11.2023 – 31.10.2027.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
MULTICLIMACT projekta vadītāja
nika.kotovica@riga.lv

Jeļena Ziemele
MULTICLIMACT projekta vecākā eksperte
jelena.ziemele@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk