Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta “BSR electric” mērķis

Veicināt e-mobilitāti pilsētu transportā, izpētot neizmantotās iespējas un demonstrējot dažāda veida pilsētas e-mobilitātes risinājumus, piemēram, elektrisko pilsētas loģistiku, e-velosipēdu, e-autobusu, e-skūteru un e-prāmju izmantošanu.

Projekta apraksts

Projekta partnervalstu kopīgais izaicinājums ir ES vērienīgie mērķi transporta nozares radīto CO2 un trokšņa emisiju samazināšanā, tai skaitā, līdz 2050. gadam pakāpeniski samazinot tradicionālo transportlīdzekļu izmantošanu pilsētas transportā. Elektriskie transportlīdzekļi rada ievērojami mazāk CO2 emisiju un trokšņa, tādēļ tie ir piemērotākais transporta veids pilsētās, ņemot vērā relatīvi nelielos attālumus.
Nacionālās e-mobilitātes veicināšanas stratēģijas galvenokārt ir vērstas uz individuālā transporta izmantošanu, daudz mazāka uzmanība tajās tiek pievērsta tādiem e-mobilitātes risinājumiem kā:

 • piegādes, izmantojot elektrisko kravas transportu, tādējādi mazinot pilsētu loģistikas radītās CO2 un trokšņa emisijas;
 • elektriskais transports pilsētu uzņēmumos un valsts iestādēs ar lieliem auto parkiem, piemēram, dažādos servisa dienestos;
 • elektriskie velosipēdi (iznomāti vai īpašumā esoši), kurus var izmantot, gan veicot attālumu no automašīnas novietošanas vietas līdz darba vietai, gan pārvietojoties pilsētās;
 • elektriskie autobusi kā iespēja padarīt sabiedrisko transportu videi draudzīgāku, ja maršruti un uzlādes infrastruktūra tiek efektīvi plānota;
 • elektriskie skūteri, lai nodrošinātu tādu publisko vietu kā kapsētu un slimnīcu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tādējādi veicinot sociālo integrāciju;
 • elektriskie prāmji un ūdens taksometri, kas papildinātu sabiedriskā transporta sistēmu daudzās Baltijas jūras reģiona pilsētās.

Ņemot vērā, ka praktiskā daudzveidīgu e-mobilitātes risinājumu ieviešanas pieredze Baltijas jūras reģiona valstīs ir ierobežota, projekta partneri veikuši aktuālās situācijas izpēti un potenciāla analīzi projekta dalībvalstīs, sagatavojot pārskatu par e-mobilitāti Baltijas jūras reģionā. Dažādie iepriekš minētie e-mobilitātes risinājumu veidi tika izmēģināti pilotprojektu demonstrācijas aktivitātēs, katrai demonstrācijas aktivitātei sagatavojot iespējamās pārneses konceptu un ieteikumus. Organizējot starptautiskus vebinārus, pieredzes apmaiņas braucienus un kapacitātes celšanas seminārus, projekta partneri nodrošināja pieredzes pārnesi starp projektā iesaistītajām pilsētām un piesaistītajiem ekspertiem. Projekta ietvaros tika izstrādāts tiešsaistes apmācību modulis un Baltijas jūras reģiona ceļvedis e-mobilitātei pilsētās.
Projekta ieviešanas gaitā gūtā pieredze un rezultāti var palīdzēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, transporta plānotājiem un pārvadātājiem, pieņemot lēmumus elektromobilitātes risinājumu integrēšanai pilsētas transporta stratēģijās un veicot investīciju piesaistes izvērtējumu e-mobilitātes risinājumiem, tādējādi veicinot CO2 emisiju samazinājumu un dzīves telpas kvalitātes uzlabošanu pilsētās, kas saskaras ar transporta radīto trokšņa un gaisa piesārņojumu.
Par Rīgas pilsētas pilotprojektu – e-skūteru pielietojumu Rīgas pilsētas 1. slimnīcā un Matīsa kapos skatīt šeit.

Projekta partneri

Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāte (Vācija) – vadošais partneris, Tehnoloģiju un inovāciju asociācija ATI Küste GmbH (Vācija), Lindholmenas zinātnes parks (Zviedrija), Gēteborgas pilsētas transporta administrācija (Zviedrija), Helsinku reģiona vides pakalpojumu dienests (Somija), Turku Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), organizācija Green Net Finland (Somija), Bezizmešu resursu organizācija ZERO (Norvēģija), Høje-Taastrupas pašvaldība (Dānija), Baltijas studiju institūts (Igaunija), Tartu (Igaunija), Gdaņska (Polija), Hamburga/Bergedorfa (Vācija), Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA Ardenis (Latvija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 3,8 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 230 tūkstoši EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Projekta ieviešanas termiņi

01.10.2017.-30.09.2020.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
“BSR electric” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Aija Zučika
“BSR electric” projekta koordinatore
e-pasts: aija.zucika@riga.lv

Projekta “GreenSAM” mērķis

Veicināt zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, pievēršoties vienai lietotāju grupai – vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinot tiem plašas iespējas aktīvi izmantot videi draudzīgu pilsētas transportu.

Projekta ieviešanas rezultātā koprades procesā, ar aktīvu mērķa grupas un sabiedrības līdzdalību tiks pilnveidotas vietējo pašvaldību zināšanas par senioru mobilitātes vajadzībām, uzlabota zaļās mobilitātes pakalpojumu efektivitāte un palielināts zaļās mobilitātes pakalpojumus izmantojošo senioru īpatsvars.

Projekta apraksts

Statistikas dati liecina par sabiedrības novecošanu; pieaug senioru īpatsvars un līdz ar to arī mainās vispārējie mobilitātes paradumi. Tiek prognozēts, ka 2050. gadā puse no sabiedrības būs vecāki par 60 gadiem. Tādēļ viens no Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir uzlabot senioru pilsētvides mobilitāti un pieejamību gan individuālajam, gan sabiedriskajam transportam, izstrādājot rīcības plānus videi draudzīga pilsētas transporta un infrastruktūras nodrošināšanai vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotāju mērķa grupai. Taču valsts un pašvaldību iestādes un sabiedriskā transporta operatori bieži vien nav padziļināti pētījuši vecāka gadagājuma pilsētu iedzīvotāju specifiskās vajadzības pēc transporta pakalpojumiem, to pārvietošanās jeb mobilitātes paradumus.

www.greensam.eu  

Projekta ietvaros tiks izstrādāti dažādi risinājumi, lai uzlabotu tieši vecāka gadagājuma iedzīvotāju dzīves kvalitāti pilsētās, tostarp:

 • izstrādāts visaptverošs rīku komplekts vecāka gadagājuma iedzīvotāju līdzdalībai un vadlīnijas senioru zaļās mobilitātes veicināšanai, stiprinot valsts un pašvaldību speciālistu un nozares profesionāļu kapacitāti un lēmumu pieņemšanu;
 • izstrādāta starpdisciplināras mobilitātes laboratorijas koncepcija un īstenots pilotprojekts, lai kopradē sagatavotu risinājumus senioru zaļas mobilitātes veicināšanai Rīgas pilsētā;
 • veikta vecāka gadagājuma iedzīvotāju pārvietošanās vajadzību, paradumu un pastāvošo šķēršļu analīze un risinājumu apzināšana;
 • pilnveidotas publiskās ārtelpas vadlīnijas, lai padarītu to draudzīgāku un pievilcīgāku vecāka gadagājuma iedzīvotājiem;
 • veikta izpēte par blok-ķēdes tehnoloģiju izmantošanas iespējām sabiedriskā transporta un mobilitātes sistēmā, lai veicinātu viedu, multimodālu un ilgtspējīgu mobilitāti un samazinātu izdevumus; 
 • nodrošināta pieredzes apmaiņa un projekta rezultātu izplatīšana Baltijas jūras reģionā.

Projekta partneri

Hamburga (Vācija) – vadošais partneris, Orhūsa (Dānija), Gdaņska (Polija), Tartu (Igaunija), Valonijas reģions (Somija), akadēmiskie partneri – Baltijas studiju institūts (Tartu, Igaunija) un Turku Lietišķo zinātņu universitāte (Turku, Somija), kā arī Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 1,94 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 225 000 EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2019.-31.12.2021.

Kontakti

Evita Riekstiņa
“GreenSAM” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Nika Kotoviča
“GreenSAM” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

HUPMOBILE projekta mērķis

Nodrošināt vienotu pieeju integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai Baltijas jūras reģiona ostu pilsētās un tām piegulošās teritorijās, vairot visu iesaistīto pušu izpratni par viedu mobilitāti un līdzdalību mobilitātes risinājumu kopradē, kā arī veicināt pāreju uz ilgtspējīgiem transporta veidiem/risinājumiem.

Projekta apraksts

Baltijas jūras reģiona ostu pilsētas saskaras ar virkni izaicinājumu, kuru cēlonis ir atšķirīga pieeja pilsētu un ostu teritoriju plānošanā – transporta infrastruktūras izbūves, sabiedriskā transporta organizēšanas, mobilitātes pārvaldības, u.c. jautājumos. Bieži ostas un to komercsabiedrības lokāli risina savas tiešās vajadzības, atstājot novārtā plašāku redzējumu par ilgtspējīgu pilsētas attīstību.
Projektā iesaistīto pilsētu ostas ir integrāla pilsētas daļa un sniedz nozīmīgu ieguldījumu pilsētas un tās iedzīvotāju kopējās labklājības celšanā. Tai pat laikā, ostu aktivitātes var negatīvi ietekmēt pilsētvidi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Pieredze liecina, ka šos jautājumus nevar atrisināt vienīgi pati osta vai pilsētas pašvaldība, ir nepieciešama visaptveroša, integrēta pieeja un plaša iesaistīto/ieinteresēto pušu līdzdalība. Tādēļ HUPMOBILE projekta ietvaros, balstoties uz citu mobilitātes projektu pieredzi un rezultātiem, tiks veidota jauna, uz lietotāju orientēta un visaptveroša pieeja mobilitātes risinājumu plānošanai un pārvaldībai. Fokusējoties uz pilsētvides transporta lietotājiem, pētot to mobilitātes ieradumus, tiks veikti pētījumi (datu analīze, simulācijas, mērķu noteikšana, pasākumu atlase u.c.) ar ostām saistīto transporta plūsmu vadībai un pārvaldībai un sagatavoti priekšlikumi risinājumu optimizēšanai projekta teritorijās.

Projekta īstenošana ir noslēgusies. Ar projekta rezultātiem var iepazīties HUPMOBILE projekta tīmekļa vietnē

Rīgas enerģētikas aģentūras uzdevumā projekta ietvaros tika veiktas 2 izpētes par ūdenstransporta lomu ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanā un attīstības iespējām Rīgas pilsētā:

 1. Vīzija un priekšlikumi par optimālu pārvaldības modeli zemu emisiju ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 2. Izpēte par integrēta, zemu emisiju ūdenstransporta attīstības potenciālu un iespējām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Lai uzlabotu un paplašinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu iesaistīšanas procesus mobilitātes pārvaldības risinājumu kopradē, projekta ietvaros ir izveidots rīku komplekts – tīmekļa vietne Participatory.Tools. Tas sastāv no vadlīniju kopuma, kā organizēt plaša mēroga efektīvu sabiedrības iesaistes procesu, un detalizēta 16 tradicionālo un 16 tiešsaistes līdzdalības metožu apraksta ar meklētājprogrammu, kas palīdz atrast katram gadījumam piemērotu metožu kombināciju. 

Projekta partneri

Aalto universitāte (Espo, Somija) – vadošais partneris, četras Baltijas jūras reģiona ostu pilsētas: Hamburga/Altona (Vācija), Turku (Somija), Tallina (Igaunija) un Rīga, Karaliskā Tehnoloģiskā augstskola (Sodertelje, Zviedrija), informācijas un viedo tehnoloģiju uzņēmums ITL (Igaunija) un Baltijas pilsētu savienības Ilgtspējīgu pilsētu komisija (UBC SCC (Turku, Somija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 1.96 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 217 tūkstoši EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2019. – 31.12.2021.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
HUPMOBILE projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Inga Pelša
HUPMOBILE projekta koordinatore
e-pasts: inga.pelsa@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk