Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta “I-NERGY” mērķis

Nodrošināt enerģētikas sektora specifikai pielāgotu mākslīgā intelekta risinājumu dizainu un pilotēšanu, kapitalizējot inovatīvākos mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī IoT (Internet of Things) un datu analīzes tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks attīstīti mākslīgā intelekta analīzes rīki integrētai, optimizētai, viedai enerģētikas pārvaldībai, pamatojoties uz vienotu datu un informācijas apmaiņu.

Projekta apraksts

Iedzīvotāju labklājība, uzņēmējdarbības konkurētspēja un sabiedrības vispārējā attīstība ir atkarīga no drošas, ilgtspējīgas un pieejamas enerģijas. Paredzams, ka mākslīgā intelekta attīstība enerģētikas sektorā nākamajos gados sniegs nozīmīgu ieguldījumu enerģētikas sistēmas transformācijā, uzlabojot uzņēmējdarbības veiktspēju un vienlaikus atbalstot vides ilgtspēju, stiprinot sociālās saiknes un demonstrējot augstas sociālās vērtības sabiedrībā.

Rīgas pilsētas pašvaldībā projekta ietvaros tiks īstenots mākslīgā intelekta risinājuma pilotprojekts energoefektivitātes un klimata investīciju atdeves novērtēšanai un risku mazināšanai. Vēsturiskos un jauniegūtos datos balstīts risinājums sniegs atbalstu investoriem un publiskā/privātā sektora finanšu institūcijām novērtēt investīciju riskus, plānoto ieguldījumu finansiālo sniegumu, kā arī šādu investīciju ietekmi uz energoefektivitāti. 

Citi sagaidāmie projekta rezultāti ir sekojoši: 

1) zināšanu pārnese par enerģētikas sistēmas transformācijas viediem risinājumiem, sākot no optimizētu tīkla un ar tīklu nesaistītu atjaunojamo energoresursu aktīvu pārvaldības, elektrotīklu darbības efektivitātes un uzticamības, optimāla riska novērtējuma energoefektivitātes ieguldījumu plānošanai;

2) vietējo un virtuālo enerģētikas kopienu izveide, aktivizācija un iesaiste zaļās enerģijas tirgos; 

3) citu ar enerģētiku nesaistītu pakalpojumu dizains, kas veido sinerģiju starp enerģētikas komponentēm (t.i., centralizētā siltumapgāde, ēku energoefektivitāte u.c.) un ar ne-enerģētikas nozarēm (t.i., e-mobilitāte, sabiedrības drošība, u.c.) un ar gala lietotājiem, kam bieži ir ierobežotas tehniskās prasmes izmantot inovatīvas tehnoloģijas, piemēram, vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, u.c.

Projekta partneri

Sakaru un datorsistēmu institūts (Grieķija) – vadošais partneris, Rīgas enerģētikas aģentūra (Latvija), ASM Terni SpA (Itālija), Klimata tehnoloģiju centrs un tīkls (CTCN) (Portugāle), SIA “Komunikācijas un Sensori” (Slovēnija), Vācijas Mākslīgā intelekta pētījumu centrs GMBH (Vācija), SONCE ENERGIJA D.O.O. (Slovēnija), BFP Group – Studio Tecnico Bfp Societa a Responsabilita Limitata (Itālija), VEOLIA SERVICIOS LECAM SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (Spānija), Zaļās enerģijas kooperatīvs – Zelena Energetska Zadruga (Horvātija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 5 585 744 EUR.
ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzfinansējums – 4 999 844 EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 95 875 EUR.

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2021.-31.12.2023.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
“I-NERGY” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

Projekta mērķis

Eiropas valstu un pilsētu virzības uz klimatneitralitāti kontekstā sniegt atbalstu publiskā sektora institūcijām klimatneitralitātes plānošanas procesā, apgūt un lokalizēt perspektīvu modelēšanas pieeju un klimata politikas rīcību virzienu un scenāriju modelēšanas instrumentu (Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīku jeb “EUCITYCALC”) izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Projekta apraksts

Projekts tiek īstenots ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” (Horizon-2020) ietvaros.

Labā prakse Eiropā, izstrādājot klimataneitralitātes politikas un ar tām saistītos plānošanas dokumentus, ir izmantot inovatīvus, datos balstītus modelēšanas instrumentus, lai analizētu izvēlēto rīcību virzienu ietekmi un modelētu politikas scenārijus. Tādējādi tiek nodrošināta datos balstītu, pamatotu lēmumu pieņemšana klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai. Lai Rīgas pilsēta sasniegtu izvirzītos enerģētikas un klimata mērķus, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi izmantot pašvaldības specifikai pielāgotus rīcību virzienu un politikas scenāriju modelēšanas instrumentus, jo bez to izmantošanas nav iespējams noteikt izvēlēto rīcību virzienu un politikas scenāriju efektivitāti. Tikpat nozīmīgi ir pilnveidot enerģētikas un klimata sektora plānošanā un politikas dokumentu izstrādē iesaistīto pašvaldības darbinieku zināšanas un attīstīt prasmes modelēšanas instrumentu izmantošanā. 

Rīgas pilsētas pašvaldībā EUCityCalc projekta ietvaros tiks apgūts un lokalizēts tīmekļa tiešsaistes instruments klimata politikas rīcību virzienu un scenāriju modelēšanai (Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīks jeb “EUCITYCALC”), kas ir balstīts uz perspektīvu modelēšanas pieeju.

Projekta galvenie izpētes virzieni:

– Modelēšanas vajadzībām nepieciešamo datu ieguve, apstrāde un datu uzkrāšanas automatizēšanas iespēju izpēte, sadarbojoties ar Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām.

– Perspektīvu modelēšanas pieejas un tiešsaistes modelēšanas instrumenta pielāgošana Rīgas pilsētas pašvaldības specifikai.

– Rīcību virzienu un politikas scenāriju modelēšana.

– Zināšanu pārnese, Rīgas pilsētas pašvaldības speciālistu prasmju pilnveides pasākumi un palīgmateriālu izstrāde modelēšanas instrumentu izmantošanā.

– Sadarbības veicināšana ar klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā iesaistītajām pusēm.

– Modelēšanas laikā iegūto rezultātu apkopošana un reāli ieviešamu rīcību virzienu un scenāriju izstrāde klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai.

– Enerģētikas un klimata plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizēšana, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajam regulējumam.

Sagaidāmie projekta rezultāti Rīgas pilsētā: 

1) Tiks apkopoti dati par visām Rīgas pilsētai saistošajām nozarēm un aktivitātēm. Pilsēta var novērtēt, kādi ir nepieciešamie nosacījumi, lai sasniegtu klimatneitralitātes mērķus (piemēram, līdz 2030. vai 2050. gadam), kā arī patstāvīgi izstrādāt un pārskatīt rīcību virzienus un politikas scenārijus, izmantojot EUCITYCALC.

2) Izmantojot EUCITYCALC, tiks izstrādāts “pasākumu kopumus” Rīgas pilsētai vispiemērotākajās nozarēs un novērtēti enerģijas, emisiju, resursu un izmaksu ieguvumi.

3) Tiks izstrādāta rokasgrāmata par CO2 emisiju aprēķina un uzskaites metodoloģiju, izmantojot EUCITYCALC.

4) Tiks izskatīti un modelēti  politikas scenāriji un rīcību virzieni saskaņā ar 2050. gada ES mērķiem. Izstrādātie scenāriji un rīcību virzieni tiks iekļauti Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata plānā 2030. gadam, nodrošinot tā aktualizāciju, kā arī izvērtēta citu ar klimatneitralitāti saistīto stratēģiskās plānošanas dokumentu aktualizācija.

Sagaidāmie projekta rezultāti ES līmenī:

1) Izstrādāta daudzpusīga apmācību programma, ko apguvuši vismaz 165 publiskā sektora speciālisti 75 Eiropas pilsētās.

2) Īstenota projekta komunikācijas kampaņa, aptverot 600 pilsētas (papildus projektā tieši iesaistītajām) un publiskā sektora iestādes (piemēram, vietējo pašvaldību un reģionālās enerģētikas aģentūras), no kurām vismaz 60 uzsāks klimatneitrālas attīstības plānošanas procesu, izmantojot Eiropas pilsētu kalkulatora tīmekļa rīku.

3) Izstrādāti politiku priekšlikumi ar mērķi uzlabot vietējo, valsts un ES dekarbonizācijas politiku saskaņotību.

Projekta partneri

Eiropas enerģētikas pilsētu asociācija (Francija), Potsdamas klimata pētījumu institūts (Vācija), CLIMACT AS (Beļģija), CARBON MARKET WATCH asociācija (Beļģija), Mantovas pašvaldības Vides departaments (Itālija), Dižonas metropoles Urbānās ekoloģijas departaments (Francija), Arabidas enerģētikas un vides aģentūra (Portugāle),  Ždjāra pie Sāzavas (Čehija), Vietējo pašvaldību enerģētikas asociācija (Čehija), Reģionālā Ziemeļu enerģētikas aģentūra (Horvātija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 1 999 691 EUR.
ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzfinansējums – 1 999 691 EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 84 250 EUR.

Projekta ieviešanas termiņi

01.09.2021.-30.08.2024.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
“EUCityCalc” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

Māra Reča
“EUCityCalc” projekta speciāliste
e-pasts: mara.reca@riga.lv

INNOVATE projekta mērķis

Sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām un to sadarbības partneriem, izstrādājot integrētus, inovācijās balstītus energoefektivitātes pakalpojumu komplektus dzīvojamo māju modernizēšanai, vērstus uz tālejošiem sasniegumiem dzīvojamā sektorā (min. 50% enerģijas ietaupījuma).

Projekta apraksts

Lai sasniegtu ES 2020. gada un 2030. gada energoefektivitātes mērķus, nepieciešamas nozīmīgas investīcijas. Lai arī ir šiem mērķiem pieejami gan ES struktūrfondi un ieguldījumu fondi, gan valsts atbalsta shēmas, lielāko daļu finansējuma jāuzņemas privātajam sektoram. Lai optimāli aptvertu tirgus potenciālu, nepieciešams izstrādāt plaša mēroga jaunu uzņēmējdarbības modeļu un energoefektivitātes pakalpojumu klāstu, piemēram, apvienojot enerģijas apsaimniekošanas līgumu ar inovatīviem finansēšanas risinājumiem, lai labāk monetizētu nākotnes enerģijas ietaupījumus sākotnējiem ieguldījumiem.

Šādi integrēti pakalpojumi atvieglo piekļuvi ilgtermiņa finansējumam, lai nodrošinātu dziļās renovācijas pieejamību lielākajai daļai mājsaimniecību. Tas arī dod iespēju celt kvalitātes un darbības standartus un vairot patērētāju uzticību.

Projekta ietvaros veikta patērētāju interesēm pielāgotu produktu izstrāde ar mērķi sasniegt augstus energoefektivitātes rādītājus, tai pat laikā reaģējot arī uz galvenajiem jautājumiem, kas rūp māju īpašniekiem, piemēram, mājvietu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mājokļu remonts, jaunas terases vai virtuves izbūve u.c.

Marketinga un komunikācijas pasākumu mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par energoefektivitātes modernizēšanas ikdienas ieguvumiem un ilgtermiņa vērtību, padarīt renovāciju piedāvājumu pievilcīgu un pieejamu.

Projekta pasākumu klāstā ir arī mērķorientētas finanšu konsultācijas un individualizēti finanšu plāni mājsaimniecībām, piegādātāju un līgumslēdzēju (būvniecības uzņēmumi, ESCO, amatnieki, tehnoloģiju piegādātāji) ķēdes koordinācija, integrēta energoefektivitātes pakalpojumu pakete, vietējās attīstības plāns, finansēšanas shēmas.

Projekta partneri

Eiropas pašvaldību asociācija Energy Cities, uzņēmums Vesta Conseil&Finance (Francija), nodibinājums Stichting Centrum Particuliere Bouw (Nīderlande), Briseles Vides pārvaldības institūts (Beļģija), Frederikshavna (Dānija), Litomerice (Čehija), Aradippou (Kipra), Mantuja (Itālija), Hārlena (Nīderlande), Estremaduras enerģētikas aģentūra (Spānija), uzņēmums Parity Projects (Apvienotā Karaliste), Linneja Universitāte (Zviedrija) un Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta finansējums

Projekts finansēts no ES pētniecības un inovāciju programmas HORIZON 2020

Projekta ieviešanas termiņi

01.06.2017.-31.10.2020.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
 projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk