Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

ciešā saistībā ar Eiropas zaļā kursa ieviešanu – rast risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vēsturiskās ēkās, kur klasiskā energorenovācija nav risinājums. Projekta ietvaros Rīgas pilsētā publiskai ēkai, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā – Rīgas domes centrālajai ēkai (Rātsnamam) tiks izstrādāti un testēti inovatīvi, vēsturisku ēku specifikai pielāgoti risinājumi ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti, integrēt atjaunīgo energoresursu ražošanas un uzkrāšanas risinājumus ēkas energoapgādes sistēmā, kā arī būtiski paaugstināt ēkas viedumu.

Projekta risinājumi paredz integrētas ēkas automatizācijas un vadības sistēmas izstrādi un uzstādīšanu viedai ēkas energopatēriņa un energoapgādes pārvaldībai, turklāt ēkā tiks uzstādīti un testēti dažādi inovatīvi risinājumi, kas atbilst vēsturiskas ēkas prasībām, balstās uz reāllaika datiem un ēkas lietotāju aktīvu mijiedarbību ar viedajām tehnoloģijām, tai skaitā:

 • tiks izstrādāta mākslīgā intelekta risinājumos balstīta SMARTeeSTORY ēkas vadības sistēma, kas noteiks ēkas lietotāju arhetipus un dinamiski analizēs kopējo ēkas enerģijas pieprasījumu saistībā ar ēkas iemītniekiem nepieciešamo mikroklimata komforta līmeni ēkā;
 • tiks uzstādīti inovatīvi risinājumi siltumapgādes sistēmas, karstā ūdens sagatavošanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, apgaismojuma, u.c. inženiertīklu pilnveidošanai;
 • ēkas elektroapgādes sistēmā tiks integrēts inovatīvs, ēkas stiklojumā integrēts atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas (BIPV) un saražotās atjaunīgās enerģijas uzkrāšanas risinājums;
 • ēkas stiklojumā tiks integrēts vieds noēnojums ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai – ēkas uzkaršanas mazināšanai vasaras mēnešos un tās mikroklimata regulēšanai.

SMARTeeSTORY projekta risinājumi pilnībā atbilst visiem kritērijiem, lai Rātsnama ēka pārtaptu par vienu no viedākām ēkām pilsētā, tai skaitā:

 • tiks veikta visu ēkas tehnisko sistēmu darbības optimizācija,
 • tiks nodrošināta ēkas pielāgošanās ārējai videi un tās mainīgiem apstākļiem, tostarp energotīkliem,
 • tiks panākta ēkas pielāgošanās tās iemītnieku prasībām.

Projekta apraksts

Lai sasniegtu ES 2020. gada un 2030. gada energoefektivitātes mērķus, nepieciešamas nozīmīgas investīcijas. Lai arī ir šiem mērķiem pieejami gan ES struktūrfondi un ieguldījumu fondi, gan valsts atbalsta shēmas, lielāko daļu finansējuma jāuzņemas privātajam sektoram. Lai optimāli aptvertu tirgus potenciālu, nepieciešams izstrādāt plaša mēroga jaunu uzņēmējdarbības modeļu un energoefektivitātes pakalpojumu klāstu, piemēram, apvienojot enerģijas apsaimniekošanas līgumu ar inovatīviem finansēšanas risinājumiem, lai labāk monetizētu nākotnes enerģijas ietaupījumus sākotnējiem ieguldījumiem.

Šādi integrēti pakalpojumi atvieglo piekļuvi ilgtermiņa finansējumam, lai nodrošinātu dziļās renovācijas pieejamību lielākajai daļai mājsaimniecību. Tas arī dod iespēju celt kvalitātes un darbības standartus un vairot patērētāju uzticību.

Projekta ietvaros veikta patērētāju interesēm pielāgotu produktu izstrāde ar mērķi sasniegt augstus energoefektivitātes rādītājus, tai pat laikā reaģējot arī uz galvenajiem jautājumiem, kas rūp māju īpašniekiem, piemēram, mājvietu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mājokļu remonts, jaunas terases vai virtuves izbūve u.c.

Marketinga un komunikācijas pasākumu mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par energoefektivitātes modernizēšanas ikdienas ieguvumiem un ilgtermiņa vērtību, padarīt renovāciju piedāvājumu pievilcīgu un pieejamu.

Projekta pasākumu klāstā ir arī mērķorientētas finanšu konsultācijas un individualizēti finanšu plāni mājsaimniecībām, piegādātāju un līgumslēdzēju (būvniecības uzņēmumi, ESCO, amatnieki, tehnoloģiju piegādātāji) ķēdes koordinācija, integrēta energoefektivitātes pakalpojumu pakete, vietējās attīstības plāns, finansēšanas shēmas

Projekta ārvalstu partneri

Pētniecības institūcijas, tehniskie un konsultatīvie partneri: RINA Consulting S.p.A., Tecnalia, Cartif, Schneider Electric, Pellini SpA, Exus Software, Stainbeis Innovation GmbH, Tera SRL, Andalūzijas enerģētikas aģentūra u.c.
Pilotprojekti: Rātsnams, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Latvija;  Delftas Tehniskās universitātes ēka, Delfta, Nīderlande; Augstākās tiesas ēka, Granāda, Spānija.

Projekta finansējums

ES fondu finansējums 100% apmērā SMARTeeSTORY risinājumu ieviešanai Rātsnama ēkā: 1,5 miljoni EUR,
tai skaitā, REA budžeta daļa: 437 312,50 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.05.2023 – 30.04.2027.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
SMARTeeSTORY projekta vadītāja
nika.kotovica@riga.lv

Projekta “GreenSAM” mērķis

Veicināt zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, pievēršoties vienai lietotāju grupai – vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinot tiem plašas iespējas aktīvi izmantot videi draudzīgu pilsētas transportu.

Projekta ieviešanas rezultātā koprades procesā, ar aktīvu mērķa grupas un sabiedrības līdzdalību tiks pilnveidotas vietējo pašvaldību zināšanas par senioru mobilitātes vajadzībām, uzlabota zaļās mobilitātes pakalpojumu efektivitāte un palielināts zaļās mobilitātes pakalpojumus izmantojošo senioru īpatsvars.

Projekta apraksts

Statistikas dati liecina par sabiedrības novecošanu; pieaug senioru īpatsvars un līdz ar to arī mainās vispārējie mobilitātes paradumi. Tiek prognozēts, ka 2050. gadā puse no sabiedrības būs vecāki par 60 gadiem. Tādēļ viens no Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir uzlabot senioru pilsētvides mobilitāti un pieejamību gan individuālajam, gan sabiedriskajam transportam, izstrādājot rīcības plānus videi draudzīga pilsētas transporta un infrastruktūras nodrošināšanai vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotāju mērķa grupai. Taču valsts un pašvaldību iestādes un sabiedriskā transporta operatori bieži vien nav padziļināti pētījuši vecāka gadagājuma pilsētu iedzīvotāju specifiskās vajadzības pēc transporta pakalpojumiem, to pārvietošanās jeb mobilitātes paradumus.

www.greensam.eu  

Projekta ietvaros tiks izstrādāti dažādi risinājumi, lai uzlabotu tieši vecāka gadagājuma iedzīvotāju dzīves kvalitāti pilsētās, tostarp:

 • izstrādāts visaptverošs rīku komplekts vecāka gadagājuma iedzīvotāju līdzdalībai un vadlīnijas senioru zaļās mobilitātes veicināšanai, stiprinot valsts un pašvaldību speciālistu un nozares profesionāļu kapacitāti un lēmumu pieņemšanu;
 • izstrādāta starpdisciplināras mobilitātes laboratorijas koncepcija un īstenots pilotprojekts, lai kopradē sagatavotu risinājumus senioru zaļas mobilitātes veicināšanai Rīgas pilsētā;
 • veikta vecāka gadagājuma iedzīvotāju pārvietošanās vajadzību, paradumu un pastāvošo šķēršļu analīze un risinājumu apzināšana;
 • pilnveidotas publiskās ārtelpas vadlīnijas, lai padarītu to draudzīgāku un pievilcīgāku vecāka gadagājuma iedzīvotājiem;
 • veikta izpēte par blok-ķēdes tehnoloģiju izmantošanas iespējām sabiedriskā transporta un mobilitātes sistēmā, lai veicinātu viedu, multimodālu un ilgtspējīgu mobilitāti un samazinātu izdevumus; 
 • nodrošināta pieredzes apmaiņa un projekta rezultātu izplatīšana Baltijas jūras reģionā.

Projekta partneri

Hamburga (Vācija) – vadošais partneris, Orhūsa (Dānija), Gdaņska (Polija), Tartu (Igaunija), Valonijas reģions (Somija), akadēmiskie partneri – Baltijas studiju institūts (Tartu, Igaunija) un Turku Lietišķo zinātņu universitāte (Turku, Somija), kā arī Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 1,94 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 225 000 EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2019.-31.12.2021.

Kontakti

Evita Riekstiņa
“GreenSAM” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Nika Kotoviča
“GreenSAM” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

HUPMOBILE projekta mērķis

Nodrošināt vienotu pieeju integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai Baltijas jūras reģiona ostu pilsētās un tām piegulošās teritorijās, vairot visu iesaistīto pušu izpratni par viedu mobilitāti un līdzdalību mobilitātes risinājumu kopradē, kā arī veicināt pāreju uz ilgtspējīgiem transporta veidiem/risinājumiem.

Projekta apraksts

Baltijas jūras reģiona ostu pilsētas saskaras ar virkni izaicinājumu, kuru cēlonis ir atšķirīga pieeja pilsētu un ostu teritoriju plānošanā – transporta infrastruktūras izbūves, sabiedriskā transporta organizēšanas, mobilitātes pārvaldības, u.c. jautājumos. Bieži ostas un to komercsabiedrības lokāli risina savas tiešās vajadzības, atstājot novārtā plašāku redzējumu par ilgtspējīgu pilsētas attīstību.
Projektā iesaistīto pilsētu ostas ir integrāla pilsētas daļa un sniedz nozīmīgu ieguldījumu pilsētas un tās iedzīvotāju kopējās labklājības celšanā. Tai pat laikā, ostu aktivitātes var negatīvi ietekmēt pilsētvidi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Pieredze liecina, ka šos jautājumus nevar atrisināt vienīgi pati osta vai pilsētas pašvaldība, ir nepieciešama visaptveroša, integrēta pieeja un plaša iesaistīto/ieinteresēto pušu līdzdalība. Tādēļ HUPMOBILE projekta ietvaros, balstoties uz citu mobilitātes projektu pieredzi un rezultātiem, tiks veidota jauna, uz lietotāju orientēta un visaptveroša pieeja mobilitātes risinājumu plānošanai un pārvaldībai. Fokusējoties uz pilsētvides transporta lietotājiem, pētot to mobilitātes ieradumus, tiks veikti pētījumi (datu analīze, simulācijas, mērķu noteikšana, pasākumu atlase u.c.) ar ostām saistīto transporta plūsmu vadībai un pārvaldībai un sagatavoti priekšlikumi risinājumu optimizēšanai projekta teritorijās.

Projekta īstenošana ir noslēgusies. Ar projekta rezultātiem var iepazīties HUPMOBILE projekta tīmekļa vietnē

Rīgas enerģētikas aģentūras uzdevumā projekta ietvaros tika veiktas 2 izpētes par ūdenstransporta lomu ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanā un attīstības iespējām Rīgas pilsētā:

 1. Vīzija un priekšlikumi par optimālu pārvaldības modeli zemu emisiju ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 2. Izpēte par integrēta, zemu emisiju ūdenstransporta attīstības potenciālu un iespējām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Lai uzlabotu un paplašinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu iesaistīšanas procesus mobilitātes pārvaldības risinājumu kopradē, projekta ietvaros ir izveidots rīku komplekts – tīmekļa vietne Participatory.Tools. Tas sastāv no vadlīniju kopuma, kā organizēt plaša mēroga efektīvu sabiedrības iesaistes procesu, un detalizēta 16 tradicionālo un 16 tiešsaistes līdzdalības metožu apraksta ar meklētājprogrammu, kas palīdz atrast katram gadījumam piemērotu metožu kombināciju. 

Projekta partneri

Aalto universitāte (Espo, Somija) – vadošais partneris, četras Baltijas jūras reģiona ostu pilsētas: Hamburga/Altona (Vācija), Turku (Somija), Tallina (Igaunija) un Rīga, Karaliskā Tehnoloģiskā augstskola (Sodertelje, Zviedrija), informācijas un viedo tehnoloģiju uzņēmums ITL (Igaunija) un Baltijas pilsētu savienības Ilgtspējīgu pilsētu komisija (UBC SCC (Turku, Somija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 1.96 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 217 tūkstoši EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2019. – 31.12.2021.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
HUPMOBILE projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Inga Pelša
HUPMOBILE projekta koordinatore
e-pasts: inga.pelsa@riga.lv

Projekta “Dialogi” mērķis

Sekmēt dialogu un nodrošināt zināšanu pārnesi viedo pilsētu jautājumos klimata pārmaiņu mazināšanai un vides ilgtspējas paaugstināšanai, kā arī pilnveidot konsorcija partneru kapacitāti liela mēroga infrastruktūras projektu iniciēšanai, izstrādei un finansējuma piesaistei.

Projekta apraksts

Eiropas Savienības pašvaldībās tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība viedo risinājumu izstrādāšanai un integrācijai pilsētu infrastruktūrā. Balstoties uz Vācijas pieredzi viedo pilsētu ieinteresēto pušu dialoga attīstībā, projekta ietvaros tiks izveidota Baltijas valstu un Vācijas sadarbības platforma ar mērķi radīt priekšnoteikumus klimatam draudzīgu viedu pilsētu attīstībai.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta infrastruktūras jautājumiem, mobilitātei, enerģētikas un atkritumu apsaimniekošanas, kā arī ūdens pārvaldības jautājumiem un to integrācijai. Papildus nozaru politikai, projektā tiks aplūkoti viedu pilsētu pārvaldības (viedās pilsētas stratēģijas, procesi, struktūras un dalībnieki), uzraudzības un novērtēšanas jautājumi, kā arī zināšanu un labās prakses pārnese. Tiks organizēti četri dialogu cikli, pa vienam katrā no projektā iesaistītajām valstīm: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā.

https://balticsmartcity.com/

Projekta partneri

Pētniecības organizācija Adelphi (Vācija), Kauņas tehnoloģiskā universitāte (Lietuva), Rīgas enerģētikas aģentūra, Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra (Igaunija) un Steinbeis Ziemeļaustrumu tehnoloģiju pārvaldības pētniecības centrs (Vācija).

Projekta finansējums

Projekts tiek finansēts no Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI). 

Projekta ieviešanas termiņi

22.04.2020.-28.02.2021.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
“Dialogi” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Ieva Kalniņa
“Dialogi” projekta koordinatore
e-pasts: kalnina.ieva@riga.lv

Projekta “cities.multimodal” mērķis

Veicināt viedas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstību pilsētvidē, attīstot mobilitātes plānošanas instrumentu rīkkopu un meklējot jaunus, inovatīvus videi draudzīgus mobilitātes risinājumus, kuru ieviešana veidos Baltijas jūras reģiona pilsētas to iedzīvotājiem draudzīgākas un iekļaujošākas. Tādas, kuru iedzīvotājiem ikdienā tiek nodrošinātas plašas iespējas izvēlēties alternatīvus pārvietošanās veidus – videi draudzīgu sabiedrisko transportu, koplietošanas transportlīdzekļus, riteņbraukšanu un kājām iešanu, ar degvielas dzinējiem aprīkotu konvencionālo transportlīdzekļu vietā.

Projekta apraksts

Mūsdienu mobilitāte ir ekonomiskās attīstības un sabiedrības labklājības pamatnosacījums, taču vienlaikus arī drauds vides ilgtspējai un pilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Arī Rīgā, līdzīgi kā citās Baltijas jūras reģiona pilsētās, ikdienā pārvietojas pārāk daudz autotransporta – tas noslogo pilsētas centru, rada sastrēgumus un nelietderīgu degvielas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa piesārņojumu, troksni – un tādējādi negatīvi ietekmē pilsētvidi un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Viens no Rīgas pilsētas lielākajiem izaicinājumiem ir privātā autotransporta intensitātes samazināšana pilsētā, ar mērķi mazināt CO2 un citu autotransporta izmešu, gaisa un trokšņu piesārņojumu pilsētvidē. Turklāt, pilsētas mērogā Rīgā sabiedriskajam transportam ir daudz lielāka pārvadājumu kapacitāte nekā privātajām automašīnām.
Projekta ietvaros izstrādāts konceptuāls Rīgas pilsētas transporta infrastruktūrai un transporta plānošanas specifikai atbilstošs savienojošo jeb “Mobilitātes punktu” risinājums (modelis), kuru iespējams pielāgot dažādām Rīgas pilsētas apkaimēm kā vietējas nozīmes mobilitātes pārvaldības risinājumu.

Izstrādātais risinājums aprobēts projekta izvēlētajā izpētes teritorijā, izveidojot “Mobilitātes punkta” pilotprojektu VEF apkaimē, savienojot dažādus ilgtspējīgus transporta veidus un piedāvājot ērtu piekļuvi mikromobilitātes un koplietošanas transporta iespējām. 
VEF mobilitātes punkts atklāts 2020. gada 1. jūlijā, tajā uzstādītas riteņbraucējiem ērtas velonovietnes, veloremonta stacija, koplietošanas  elektrisko skrejriteņu un velosipēdu īres punkts, kā arī solārais soliņš, kas nodrošina bezmaksas Wi-Fi un viedierīču uzlādes iespējas. VEF mobilitātes punkts turpmāk kalpos arī kā pilotteritorija inovatīvu, datos balstītu risinājumu izveidei – tajā pieejams gan divriteņu un gājēju skaitītājs, gan testēšanas stacija viedpilsētas risinājumiem. 
Vairāk informācijas: https://www.riga.lv/lv/jaunums/atklats-pirmais-mobilitates-punkts-latvija 

Projekta aktivitātes veidotas, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, informētību un izpratni par ilgtspējīgas mobilitātes lomu pilsētvides un dzīves kvalitātes pilnveidošanā, iesaistot dažādas sabiedrības grupas inovatīvu risinājumu pilotēšanā un ieviešanā.

Projekta “cities.multimodal” īstenošana ir noslēgusies. Ar projekta rezultātiem var iepazīties http://www.cities-multimodal.eu/materials/publications.
Projekta rezultāti un partneru sadarbības pieredze apkopoti arī īsā animācijas filmā:

Projekta partneri

Rostoka (Vācija) – vadošais partneris, Gdaņska (Polija), Viļņa (Lietuva), Tartu (Igaunija), Orhūsa (Dānija), Guldborgsunda (Dānija), Kalmāra (Zviedrija), Karlskrūna (Zviedrija), Pleskava (Krievija),  Baltijas studiju institūts (Igaunija), Berlīnes Tehniskā universitāte (Vācija), Aktīvās mobilitātes savienība (Polija), Šlēzvigas-Holšteinas riteņbraucēju apvienība (Vācija), Viļņas sabiedriskā transporta departaments (Lietuva), Baltijas pilsētu savienības (UBC) Ilgtspējīgu pilsētu komisija (Turku, Somija), kā arī Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 3,8 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 250 000 EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Projekta ieviešanas termiņi

01.10.2017.-31.03.2021.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
“cities.multimodal” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Nika Kotoviča
“cities.multimodal” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

Projekta mērķis

Veicināt visaptverošu ēku renovāciju Rīgā un tās tempu palielināšanai ieviest ēku atjaunošanas modeli kvartālu līmenī, izmantojot ēku Energoefektivātes Pakalpojuma līgumu (EPC).

Projekta apraksts

Projekta ietvaros paredzēta daudzdzīvokļu ēku kvartāla renovācija, slēdzot ilgtermiņa Energoefektivātes Pakalpojuma līgumu (EPC) un paredzot, ka katrs renovācijas projekts nodrošinās vismaz 50% enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar esošo situāciju ēkās. Paredzēts, ka kopējā renovējamo ēku platība sasniegs vismaz 60 000 m2 un nodrošinās primārās enerģijas ietaupījumu vismaz  6 600 MWh/gadā. Ēku atjaunošanā tiks integrētas atjaunojamo elektroenerģijas tehnoloģijas (saules fotoelementu sistēma). Ēku atjaunošanai plānots piesaistīt finansējumu 22,5 miljonu eiro apmērā.

Projekts sagatavots ar mērķi uzlabot pašvaldības pilsētvides atjaunošanas plānus un veicināt pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna mērķu sasniegšanu, izmantojot sistēmisku pieeju ēku atjaunošanai, salāgojot dažādus finansēšanas modeļus, kā arī lai palielinātu projektētāju, būvnieku, saules paneļu uzstādītāju un galalietotāju zināšanas un kompetenci energoefektivitātes nozarē.

Pārejot no vienas ēkas atjaunošanas uz kvartālu atjaunošanas pieeju, tiks uzlabota organizatoriskā kapacitāte un optimizētas ēku renovācijas izmaksas.

Projekta mērķu sasniegšanai tiks analizēta un izmantota pieredze, kas gūta Latvijas Baltijas energoefektivitātes fonda (LABEEF) un projektu “SUNShINE” un “Accelerate SUNShINE” ietvaros, kur energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji (ESKO) strādā ar komercbankām un ir iespējams vienlaikus finansēt daudzus ēku atjaunošanas projektus.

Projekta īstenošanas gaitā tiks veikta potenciāli renovējamo kvartālu atlase un priekšizpēte kvartālu atjaunošanas nodrošināšanai, paredzot plašu sabiedrības, vietējo kopienu iesaisti. Tiks izstrādāti finansēšanas modeļi, sagatavota tehniskā specifikācija un nepieciešamā dokumentācija, veikta iepirkumu procedūra izvēlētā kvartāla renovācijai.

REA projekta ietvaros:

 • izstrādās kritērijus, kā identificēt un motivēt kvartālus veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus uzreiz visā kvartālā, vienlaicīgi sakārtojot arī publisko teritoriju;
 • organizēs vietējo iedzīvotāju un ieinteresēto pušu aktīvu iesaisti un koprades procesu;
 • nodrošinās jau esošo iestrādņu/zināšanu/informācijas apriti energoefektīvas renovācijas atbalstam vienas pieturas aģentūras ietvaros;
 • izstrādās ceļa karti, lai iedzīvotājiem pa soļiem strukturētu veicamās darbības ēku atjaunošanā;
 • organizēs izvēlētās pilot-teritorijas datu ieguvi, apstrādi, analīzi, priekšizpētes, risinājumu identificēšanu un detalizāciju;
 • piedalīsies inovatīvu finansēšanas instrumentu un biznesa modeļu izstrādē, integrējot publiskās un privātās partnerības (ESKO), zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) nostādnes un sadarbojoties ar inovatīviem vietējiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī energoefektivitātes investīciju projektu sagatavošanā.

Projekta partneri

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas enerģētikas aģentūra (REA), SIA Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP), SIA Renesco 

Projekta finansējums

Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 446 735,71 EUR, tai skaitā: 
ES programmas LIFE finansējums – 424 398.92 EUR
Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 22 336.79 EUR

Projekta kopējais ES fondu finansējums – 1 423 335.84 EUR, projekta partneru kopējais līdzfinansējums – 74 912.43 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.09.2023. – 31.08.2026.

Kontaktinformācija

Māra Reča
Projekta koordinatore
mara.reca@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk