Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

ExPEDite mērķis ir izveidot un ieviest jaunu Digitālo Dvīni (DD), kas ļaus reāllaikā monitorēt, vizualizēt un pārvaldīt enerģijas plūsmas kvartāla līmenī.

Projekta apraksts

Projekts piedāvās atkārtojamu modeļu rīku komplektu, kas ļaus ieinteresētajiem pētīt plānošanas pasākumus pozitīva enerģijas un klimata neitrāluma virzienā ekonomiski efektīvā veidā. Rīki spēs modelēt rajona enerģijas ražošanu un pieprasījumu, ēku stāvokli, optimizēt elastīgumu un simulēt pārvietošanos un transportu. DD dizaina platforma analizēs dažādus “kā būtu, ja” plānošanas pasākumus, palīdzot enerģētiķiem un pilsētplānotājiem pieņemt lēmumus, pamatojoties uz pierādījumiem, bet darbības dzinējs optimizēs rajona enerģijas izmantošanas efektivitāti. DD ievēros modulāru atvērto arhitektūru, lai atbalstītu daudzu sektoru un daudzu organizāciju interesentu prasības. Izmantojot geimifikācijas un kopradības pieejas, projekts palielinās sabiedrības izpratni un iesaistīšanos enerģijas efektivitātes uzlabošanā. ExPEDite DD tiks pielietots kvartālā Rīga, Latvijā, un nodrošinās praktiskus norādījumus, pārstrādājamus modeļus, algoritmus un apmācības materiālus, lai palīdzētu citām pilsētām atkārtoti izveidot DD savos rajonos, veicinot ilgtspējīgas enerģijas prakses plašu pieņemšanu.

Projekta partneri

Rīgas Tehniskā Universitāte (Latvija); Nacionālā Atēnu Tehniskā universitāte (Grieķija); Padujas Universitāte (Itālija); Portugāles Katoļu universitāte (Portugāle); VSB – Ostravas Tehniskā universitāte (Čehija); Laurea Lietišķo zinātņu universitāte (Somija); Exus Software Monoprosopi Etairia Periorismenis Evthinis (Grieķija); Tecnalia Research and Innovation (Spānija); DATI Group, SIA (Latvija); Atos IT Solutions and Services Iberia SL (Spānija); Plegma Labs Technologikes Lyseis Anonymos Etairia (Grieķija); Upcom Cyprus Ltd (Kipra); Deloitte Consulting SRL Societa’ Benefit (Itālija); TECHNOLOGICKA PLATFORMA ENERGETICKABEZPECNOST CR ZS (Čehija); Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas digitālā aģentūra (Latvija); The Lisbon Council for Economic Competitiveness ASBL (Beļģija); OPEN & AGILE SMART CITIES (OASC) (Beļģija); Sweco Ireland (Īrija).

Projekta finansējums

ExPEDite projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis Eiropai“ finansējumu saskaņā ar līgumu Nr. 101139527.

 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 6 671 375,00

Kopējais EK finansējums – EUR 6 121 812,50

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” projekta budžets –  EUR 147 625,00

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2024. – 31.12.2026.

Kontaktinformācija

Aija Zučika
Projekta koordinatore
aija.zucika@riga.lv

Āgenskalna priedēs liela atsaucība dzīvokļu īpašnieku informatīvajai sanāksmei


17. maijā Āgenskalna priežu, daudzdzīvokļu ēku kvartālā, norisinājās Rīgas VPA “Rīgas enerģētikas aģentūra” un ēku Kristapa ielā 16, Kristapa ielā 16A, Kristapa ielā 16B, Kristapa ielā 16C iedzīvotāju iniciatīvas grupas, dzīvokļu īpašnieku informatīvā sapulce. Šo māju kopējā platība ir 8318 m² un tajā ir 164 dzīvokļu īpašumi.

Pasākumā piedalījās liels skaits iedzīvotāju un bija jūtama interese iedziļināties jautājumos par mājas pārvaldīšanu, ēku energoefektīvu atjaunošanu, līdzfinansējuma piesaisti, kā arī par mājai piegulošās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā autostāvvietu izveidi, izvietojot ceļa zīmes.

“Iedzīvotāji apzinās, ka mājas pieder viņiem un ka pašiem jālemj par to, kā tās ilgtermiņā uzturēt,” norāda Rīgas enerģētikas aģentūras energoefektivitātes speciālists Arnis Lelītis.

Rīgas VPA “Rīgas enerģētikas aģentūra” aicina rīdziniekus pieteikties www.renove.lv konsultācijām par izbraukuma informatīvo sapulču organizāciju.

Projekta “I-NERGY” mērķis

Nodrošināt enerģētikas sektora specifikai pielāgotu mākslīgā intelekta risinājumu dizainu un pilotēšanu, kapitalizējot inovatīvākos mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī IoT (Internet of Things) un datu analīzes tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks attīstīti mākslīgā intelekta analīzes rīki integrētai, optimizētai, viedai enerģētikas pārvaldībai, pamatojoties uz vienotu datu un informācijas apmaiņu.

Projekta apraksts

Iedzīvotāju labklājība, uzņēmējdarbības konkurētspēja un sabiedrības vispārējā attīstība ir atkarīga no drošas, ilgtspējīgas un pieejamas enerģijas. Paredzams, ka mākslīgā intelekta attīstība enerģētikas sektorā nākamajos gados sniegs nozīmīgu ieguldījumu enerģētikas sistēmas transformācijā, uzlabojot uzņēmējdarbības veiktspēju un vienlaikus atbalstot vides ilgtspēju, stiprinot sociālās saiknes un demonstrējot augstas sociālās vērtības sabiedrībā.

Rīgas pilsētas pašvaldībā projekta ietvaros tiks īstenots mākslīgā intelekta risinājuma pilotprojekts energoefektivitātes un klimata investīciju atdeves novērtēšanai un risku mazināšanai. Vēsturiskos un jauniegūtos datos balstīts risinājums sniegs atbalstu investoriem un publiskā/privātā sektora finanšu institūcijām novērtēt investīciju riskus, plānoto ieguldījumu finansiālo sniegumu, kā arī šādu investīciju ietekmi uz energoefektivitāti. 

Citi sagaidāmie projekta rezultāti ir sekojoši: 

1) zināšanu pārnese par enerģētikas sistēmas transformācijas viediem risinājumiem, sākot no optimizētu tīkla un ar tīklu nesaistītu atjaunojamo energoresursu aktīvu pārvaldības, elektrotīklu darbības efektivitātes un uzticamības, optimāla riska novērtējuma energoefektivitātes ieguldījumu plānošanai;

2) vietējo un virtuālo enerģētikas kopienu izveide, aktivizācija un iesaiste zaļās enerģijas tirgos; 

3) citu ar enerģētiku nesaistītu pakalpojumu dizains, kas veido sinerģiju starp enerģētikas komponentēm (t.i., centralizētā siltumapgāde, ēku energoefektivitāte u.c.) un ar ne-enerģētikas nozarēm (t.i., e-mobilitāte, sabiedrības drošība, u.c.) un ar gala lietotājiem, kam bieži ir ierobežotas tehniskās prasmes izmantot inovatīvas tehnoloģijas, piemēram, vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, u.c.

Projekta partneri

Sakaru un datorsistēmu institūts (Grieķija) – vadošais partneris, Rīgas enerģētikas aģentūra (Latvija), ASM Terni SpA (Itālija), Klimata tehnoloģiju centrs un tīkls (CTCN) (Portugāle), SIA “Komunikācijas un Sensori” (Slovēnija), Vācijas Mākslīgā intelekta pētījumu centrs GMBH (Vācija), SONCE ENERGIJA D.O.O. (Slovēnija), BFP Group – Studio Tecnico Bfp Societa a Responsabilita Limitata (Itālija), VEOLIA SERVICIOS LECAM SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (Spānija), Zaļās enerģijas kooperatīvs – Zelena Energetska Zadruga (Horvātija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 5 585 744 EUR.
ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzfinansējums – 4 999 844 EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 95 875 EUR.

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2021.-31.12.2023.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
“I-NERGY” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

INNOVATE projekta mērķis

Sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām un to sadarbības partneriem, izstrādājot integrētus, inovācijās balstītus energoefektivitātes pakalpojumu komplektus dzīvojamo māju modernizēšanai, vērstus uz tālejošiem sasniegumiem dzīvojamā sektorā (min. 50% enerģijas ietaupījuma).

Projekta apraksts

Lai sasniegtu ES 2020. gada un 2030. gada energoefektivitātes mērķus, nepieciešamas nozīmīgas investīcijas. Lai arī ir šiem mērķiem pieejami gan ES struktūrfondi un ieguldījumu fondi, gan valsts atbalsta shēmas, lielāko daļu finansējuma jāuzņemas privātajam sektoram. Lai optimāli aptvertu tirgus potenciālu, nepieciešams izstrādāt plaša mēroga jaunu uzņēmējdarbības modeļu un energoefektivitātes pakalpojumu klāstu, piemēram, apvienojot enerģijas apsaimniekošanas līgumu ar inovatīviem finansēšanas risinājumiem, lai labāk monetizētu nākotnes enerģijas ietaupījumus sākotnējiem ieguldījumiem.

Šādi integrēti pakalpojumi atvieglo piekļuvi ilgtermiņa finansējumam, lai nodrošinātu dziļās renovācijas pieejamību lielākajai daļai mājsaimniecību. Tas arī dod iespēju celt kvalitātes un darbības standartus un vairot patērētāju uzticību.

Projekta ietvaros veikta patērētāju interesēm pielāgotu produktu izstrāde ar mērķi sasniegt augstus energoefektivitātes rādītājus, tai pat laikā reaģējot arī uz galvenajiem jautājumiem, kas rūp māju īpašniekiem, piemēram, mājvietu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mājokļu remonts, jaunas terases vai virtuves izbūve u.c.

Marketinga un komunikācijas pasākumu mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par energoefektivitātes modernizēšanas ikdienas ieguvumiem un ilgtermiņa vērtību, padarīt renovāciju piedāvājumu pievilcīgu un pieejamu.

Projekta pasākumu klāstā ir arī mērķorientētas finanšu konsultācijas un individualizēti finanšu plāni mājsaimniecībām, piegādātāju un līgumslēdzēju (būvniecības uzņēmumi, ESCO, amatnieki, tehnoloģiju piegādātāji) ķēdes koordinācija, integrēta energoefektivitātes pakalpojumu pakete, vietējās attīstības plāns, finansēšanas shēmas.

Projekta partneri

Eiropas pašvaldību asociācija Energy Cities, uzņēmums Vesta Conseil&Finance (Francija), nodibinājums Stichting Centrum Particuliere Bouw (Nīderlande), Briseles Vides pārvaldības institūts (Beļģija), Frederikshavna (Dānija), Litomerice (Čehija), Aradippou (Kipra), Mantuja (Itālija), Hārlena (Nīderlande), Estremaduras enerģētikas aģentūra (Spānija), uzņēmums Parity Projects (Apvienotā Karaliste), Linneja Universitāte (Zviedrija) un Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta finansējums

Projekts finansēts no ES pētniecības un inovāciju programmas HORIZON 2020

Projekta ieviešanas termiņi

01.06.2017.-31.10.2020.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
 projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

ATELIER projekta mērķis

Sekmēt pozitīvu enerģijas apriti Eiropas pilsētās, attīstot viegli piemērojamas metodes un instrumentus “pozitīvas enerģijas apkaimju” attīstībai un iedzīvotāju izglītošanai energoefektivitātes jomā. Pilnveidot pilsētu iedzīvotāju energoresursu izmantošanas paradumus un rosināt izvēlēties energoefektīvus risinājumus, veidot aktīvas, energoegektivitātes jautājumos izglītotas iedzīvotāju kopienas. Aktualizēt Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam un vīziju līdz 2050.gadam.

Projekta apraksts

Vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās un tiek prognozēts, ka arī nākotnē iedzīvotāju urbanizācija Eiropā un pasaulē turpināsies. Pilsētas un to iedzīvotāji vieni no lielākajiem enerģijas patērētājiem un vides piesārņotājiem, un ir atbildīgi par 70% no kopējiem siltumnīcefekta gāzu izmešiem. Eiropas valstīs koncepts “viedas pilsētas” tiek attīstīts jau vairāk nekā 10 gadus, taču projekta priekšizpētes liecina, ka parasti pilsētās tiek īstenoti atsevišķi “viedas pilsētas” projekti un iniciatīvas, tādēļ arī līdz šim īstenotie “viedas pilsētas” risinājumi ir izteikti fragmentāri. Projekts, pielietojot visaptverošu un integrētu pieeju, pilsētu līmenī attīstīs un testēs inovatīvus, energoefektīvus un ilgtspējīgus energoresursu aprites risinājumus ar mērķi veidot pret klimata pārmaiņām noturīgu pilsētvidi un veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu. ATELIER projekta ietvaros tiks izstrādāti inovatīvi risinājumi, kas integrē ēkas ar viedām mobilitātes un enerģētikas tehnoloģijām, lai radītu enerģijas pārpalikumu un līdzsvarotu vietējo pilsētas enerģētikas sistēmu. Katra projektā pārstāvētā pilsēta izstrādās viedas un energoefektīvas pilsētas vīziju līdz 2050.gadam, kas kalpos par ceļvedi enerģētikas sistēmas ilgtspējīgai attīstībai ilgtermiņā.

Projektā plānotās aktivitātes un paredzamie rezultāti:

  • Vietēja līmeņa inovāciju ekosistēmas (“PED Innovation Atelier”) izveide (pašvaldības struktūrvienības, zinātniski-pētnieciskās institūcijas, nozaru eksperti, NVO, iedzīvotāji).
  • Pozitīvas enerģijas apkaimes (“Positive Energy District/PED”) koncepta izstrāde, kas ietver visaptverošu (integrētu) energoresursu pārvaldību, ēku energoefektivitātes risinājumus, e-mobilitātes risinājumus, kas izstrādāti ar visu ieinteresēto pušu līdzdalību un aktivizējot vietējās kopienas un rīcības plāna izstrāde tā ieviešanai divās pilotteritorijās Rīgas pilsētā.
  • Pieredzes pārņemšana no vadošajām pilsētām (lighthouse cities) –
  • Amsterdamas un Bilbao, pieredzes apmaiņa 6 partnerpilsētu (fellow cities) tīklā starp Rīgu, Budapeštu, Kopenhāgenu, Bratislavu, Krakovu un Matosinhosu.
  • Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata Rīcības plāna līdz 2030.gadam izstrāde (projekta tēmai atbilstošās sadaļas).
  • Viedas un energoefektīvas pilsētas vīzijas līdz 2050.gadam izstrāde Rīgas pilsētai.
  • Ieinteresēto pušu iesaiste un apkaimes iedzīvotāju kopienas aktivizēšana, vieda apkaimes pārvaldes modeļa izstrāde un ieviešana, sabiedrības līdzdalības pasākumi vietējām ieinteresētajām pusēm un plašākai sabiedrībai, u.c.
  • Projekta rezultātu izplatīšana profesionālajās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs.Pozitīvas enerģijas apkaimes (“Positive Energy District/PED”) koncepta izstrāde un rīcības plāns šāda koncepta ieviešanai divām Rīgas pilsētas pilotteritorijām.
  • Energoefektivitātes plānošanas ietvara aktualizācija Rīgas pilsētai, t.sk., Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata Rīcības plāna līdz 2030.gadam izstrāde

 
Vairāk informācijas projekta mājas lapā https://smartcity-atelier.eu/  

Projekta partneri

Amsterdamas pašvaldība (Nīderlande), Bilbao pašvaldība (Spānija), Budapeštas pašvaldība (Ungārija), Kopenhāgenas pašvaldība (Dānija), Bratislavas pašvaldība (Slovākija), Krakovas pašvaldība (Polija), Matosinhosas pašvaldība (Portugāle), universitātes un pētniecības institūti no 9 ES valstīm.

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk