Konsultatīvā padome

Rīgas  pilsētas  energoapgādes  ekspertu  konsultatīvā  padome  (turpmāk – Konsultatīvā  padome) ir padomdevēja institūcija, kas izveidota pie  Rīgas  pašvaldības  aģentūras  „Rīgas  enerģētikas  aģentūra”  Rīgas  pilsētas  ilgtspējīgas  enerģētikas  rīcības  plāna  viedai  pilsētai  2014.-2020.gadam  ieviešanai

Konsultatīvajai padomei ir šādas funkcijas: 

  1. energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo  energoresursu izmantošanas stāvokļa izvērtēšana un rekomendāciju izstrādāšana pašvaldībai  atbilstoši Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā, Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijā, pilsētas attīstības stratēģijā, programmās un projektos, kā arī Eiropas Savienības un valsts politikas dokumentos un tiesību aktos pašvaldībai paredzētajiem uzdevumiem;
  2. siltumapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jautājumu skaidrošana pašvaldībai;
  3. Rīgas  domes  normatīvo  dokumentu,  tiesību  aktu  un  stratēģiskās  attīstības programmu un to projektu izskatīšana un to ietekmes izvērtēšana;
  4. energoefektivitātes veicināšanas un siltumapgādes attīstības tiesību aktu, stratēģiskās attīstības dokumentu, koncepciju, programmu un projektu izskatīšana un vērtējumu sagatavošana no pašvaldības interešu ievērošanas viedokļa;
  5. priekšlikumu rosināšana pasākumiem, kas veicinātu racionālu un videi draudzīgu energoresursu izmantošanu un samazinātu energopatēriņu;
  6. līdzdalība tiesību aktu sagatavošanas procesā.

Konsultatīvā padome savus uzdevumus veic sadarbībā ar REA un citām valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī Eiropas Savienības institūcijām enerģētikas, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā.