N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2015.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2015.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

32.

 

 

Ozolciema iela 56 k.6 (ISM 

- 4) 

5797,50 

1020,28 

176 

 

33.

 

 Ozolu iela 4 

2748,86 

477,01 

174 

 

 

Saīsinājumi: 

RNP – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 

ISM – individuālais siltuma mezgls 

n.f. – nedzīvojamais fonds 

Bez k.ūd. – bez centralizētās karstā ūdens apgādes 

 

Materiālu sagatavoja REA – Nataļja Makuševa  2016.gada 11.novembrī