28-02-2018 - Paraksta Sadarbības memorandu viedās pilsētas risinājumu ieviešanas veicināšanai Latvijā

 

Lai nodrošinātu inovatīvu pilsētvides risinājumu izstrādi un ieviešanu Latvijā, veicinot iedzīvotāju dzīves vides nepārtrauktu uzlabošanu un vietējo uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanu Viedās pilsētas klasteris, kas apvieno Latvijas komersantus un pētnieciskas organizācijas kopīgam darbam, kas ļautu komersantiem attīstīt un ieviest konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kas ir saistāmi ar viedās pilsētas konceptu un Valsts zinātniskais institūts – Fizikālās enerģētikas institūts (FEI) 2018.gada 31.janvārī parakstīja sadarbības memorandu viedās pilsētas risinājumu ieviešanas veicināšanai Latvijā.

Sadarbības mērķis ir veicināt jaunu un inovatīvu viedās pilsētas risinājumu izstrādi un ieviešanu Latvijā, nodrošinot veiksmīgo piemēru tālāku pārnesi uz citām Latvijas pilsētām, kā arī tos popularizēt starptautiskā mērogā un stiprinot tālāku eksportēšanu.

Viedās pilsētas risinājumu labie piemēri nav tālu jāmeklē, jo FEI dažus gadus atpakaļ piedalījās sekojoša pilsētplānošanas dokumenta viedai pilsētai izstrādē: „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.g.” (Rīcības plāns VP). Rīcības plāns VP tika izstrādāts Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) vadībā.

Rīcības plānā VP tika noteikti Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un bezizmešu transporta attīstības galvenie virzieni, ieviešot arī viedās IKT, kas jāievēro, plānojot un realizējot pasākumus energoapgādes nodrošināšanā, energoapgādes sistēmu, tai skaitā energoavotu modernizācijā, servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un  energopatēriņa jomā, energoefektivitātes paaugstināšanā, energopatēriņa samazināšanas plānošanā un realizācijā, atjaunojamo energoresursu iekļaušanā pilsētas energoapgādes procesā, kā arī bezizmešu mobilitātes ieviešanā.

Rīcības plāns VP izstrādāts Eiropas Savienības (ES) 7.ietvarprogrammas pirmā uzsaukuma viedo pilsētu atbalstam starptautiskā projekta „Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai” – STEP Up (PVS ID 3037) ietvaros, konsorcijā ar Glāzgovas (Lielbritānija), Ģentes (Beļģija) un Gēteborgas (Zviedrija) pašvaldībām, kas analogi pārstrādā savus Rīcības plānus. Projekta vadošais partneris – Stratklaidas universitāte (Glāzgova-Lielbritānija). Konsorcija sadarbības partneri ir arī energokompānija „Scottish Power” (Lielbritānija), energokompāniju apvienība „Eandis”(Beļģija), Tehniskās izpētes institūts SP (Zviedrija), Gēteborgas īpašuma attīstības kompānija „Älstranden Utveckling” (Zviedrija), Enerģētikas pētījumu centrs VITO (Nīderlande), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) (Latvija), AS „Swedbank” (Latvija) un Latvijas Pašvaldību Savienība (LPS).